Health Of the Nation Outcomes Scales for Children and Adolescents

Beskrivning #

Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents (HoNOSCA) är en anpassning av HoNOS, som är ett formulär för vuxna.

Meningen är att HoNOSCA ska ge en översiktlig sammanfattning av de psykiska problemen och med upprepade mätningar går det att visa hur det går för patienten – ”outcome”. I behandlarversionen skattas 13 problemområden på en skala från 0-4 där 0 står för inga problem och 4 står för allvarliga problem. Det finns dessutom ytterligare två problemområden som gäller förälders bristande kunskap om problemets natur och bristande information om vård- och behandlingsmöjligheter. Poängen för de 15 problemområdena förs in och summeras på en A4-sida till en totalsumma. Summan av de 13 första ger ”clinicalscore”, en numerisk representation som syftar till att avspegla omfattningen av patientens problem. Det går också att beräkna delskalor.

Den kliniska användbarheten av HoNOSCA är väl dokumenterad. HoNOSCA används numera rutinmässigt inom BUP iflera länder och har använts som utfallsmått i flera viktiga behandlingsstudier.

Antal items #

13 problemområden skattas.

Respondentålder #

4-18 år

Svenska rättigheter #

The HoNOSCA project vid Univeristy of Liverpool www.liv.ac.uk/honosca.

Översättning: Anne Lindh, Mikaela Johansson, Per Gustafsson, Linköping, 2002.
Reviderad version: Hans Smedje, Uppsala och Jan-Olov Larsson, Stockholm, 2007.