Impact of Event Scale-6

Beskrivning #

IES-6 är en kortvariant av IES-R och syftar till att mäta reaktioner på posttraumatisk stress.

Antal items #

6 (motsvarande IES-R item 3, 6, 11, 12, 18 och 21).

Svarsalternativ #

0= inte alls, litegrann = 1, måttligt = 2, ganska mycket = 3, väldigt mycket = 4.

Diagnos #

“The optimal threshold for the IES-6 was >14”

Cronbachs alfa #

α = 0.80 – 0.84 i olika studier.

Svenska normer #

I studie på svenska tsunamidrabbade där respondenter vid 3 tillfällen fyllde i IES-6 varierade skalans diskriminativa förmåga vid olika gränsvärden för de tre mättillfällena. Vid T1 (14 månader efter tsunamin) var det optimala gränsvärdet > 15 (DA = .83) Vid t2 (3 år efter)> 10 (DA = .70) och t3 (6 år efter) > 9 (DA = .59). Skalans sensitivitet var låg vid t1 (.75) och t2 (.43) och bättre vid t3 (.80). <br/><br/>Deskriptiv data.
<br/>
Tsunamidrabbade M (SD) 14 månader efter tsunami
PTSD: 15.7 (4.7)
Utan PTSD: 6.5 (5.1)
Referensgrupp (minimalt exponerade för tsunamin): 2.9 (3.6)
<br/>
<br/>
Tsunamidrabbade M (SD) 3 år efter tsunami
PTSD: 13.0 (3.8)
Utan PTSD: 4.6 (4.4)
Referensgrupp: 1.5 (2.6)
<br/>
<br/>
Tsunamidrabbade M (SD) 6 år efter tsunami
PTSD: 11.2 (4.8)
Utan PTSD: 4.2 (4.2)
Referensgrupp: 2.0 (2.9)

Svenska rättigheter #

Fri att använda i forskning och klinisk verksamhet. Formuläret finns att tillgå via kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i Uppsala.

Abstract originalartikel #

Background: The Impact of Event Scale-revised (IES-R) is one of the most widely used measures of posttraumatic stress reactions. However, for some purposes, such as large epidemiological studies, there is a need for briefer instru- ments. The aim of this study was to develop and validate an abbreviated version of the IES-R that could capture the three current symptom clusters of posttraumatic stress disorder (PTSD). <br/>
Methods: Stepwise multiple regression was applied to abbreviate the IES-R in one sample. The abbreviated ver- sion was then tested in three separate samples of individ- uals exposed to different kinds of potentially traumatic events. Agreement with a reference measure of PTSD, the PTSD checklist (PCL), was calculated for the abbreviated and the full-scale versions of IES. <br/>
Results: The abbreviation procedure resulted in a subset of six items (the IES-6), which correlated highly (pooled correlation = 0.95) with the IES-R across samples. Correlations between the IES-6 and IES-R subscales were somewhat lower (r = 0.78–0.94). Both the IES-6 and IES- R were in high agreement with the PCL.<br/>
Conclusion: The IES-6 appears to be a robust brief mea- sure of posttraumatic stress reactions. It may be useful for research in epidemiological studies, and it may also have a role as a screening instrument in clinical practice.
Keywords Stress disorders

Referens #

  • Thoresen, S., Tambs, K., Hussain, A., Heir, T., Johansen, V. A., & Bisson, J. I. (2010). Brief measure of posttraumatic stress reactions: Impact of Event Scale-6. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 45(3), 405-412.
  • Arnberg, F.K., Michel, P.-0., & Johannesson, K.B., Properties of Swedish Posttraumatic Stress Measures after a Disaster, Journal of Anxiety Disorders (2014). https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2014.02.005