Injection Phobia Scale

Beskrivning #

Se den bilagda doktorsavhandlingen för mer info (längst ner på denna sida).

Behörighet #

Ingen särskild.

Antal items #

36 (18+18)

Svarsalternativ #

Formuläret har två delskalor (ångest respektive undvikande. För ångest används 0-4 poäng per item (0= ingen ångest och 4=maximal ångest.

För delskalan undviker skattar med 0-2 där aldrig=0, ibland=1, alltid=2.

Delskalor #

Ångest respektive undvikande. Det är samma 18 items som är formulerade på samma sätt med skillnaden att skalan antingen handlar om hur mycket ångest man har eller hur mycket man undviker situationer.

Scoring (poängsättning) #

Summering av totalpoängen på respektive delskala, dvs 0-72 respektive 0-36.

Diagnos #

Från avhandlingen: “As a diagnostic aid for blood- and injection phobia a threshold of 35 (sensitivity 94%) or more is needed. However, in some clinical or research settings it might be important not to
miss any cases of blood- and injection phobia, and under these circumstances a threshold of 30
(sensitivity 98%) might be reasonable.” (sidan 80).

Tidsintervall #

“Brukar”

Administrationstid #

Ca 5 minuter totalt.

Instruktion #

Delskala 1: “Läs igenom varje fråga och bedöm på en skala från 0 (ingen ångest)- 4 (max ångest) hur
mycket ångest du skulle uppleva om du befann dig i situationen.”

Delskala 2: “Läs igenom varje fråga och bedöm på en skala från 0-2 hur mycket du brukar undvika
situationen.”

Test-retest reliabilitet #

12-veckors test-retest = 0.88.

Cronbachs alfa #

0.80.

Svenska normer #

Se den bilagda doktorsavhandlingen för mer info (längst ner på denna sida).

Svenska rättigheter #

Se den bilagda doktorsavhandlingen för mer info (längst ner på denna sida).

Utländska normer #

Delskalan för Ångest:
Fobisk grupp (n=39 M= 44.84 SD 8.86) diagnosticerade enligt DSM-IV.
Icke-fobisk grupp (n=43 M= 9.20 SD 11.40)