Insomnia Severity Index

Beskrivning #

ISI (Bastien, Valliéres & Morin, 2001) är ett självskattningsformulär som avser att mäta sömnlöshet. Syftet med formuläret är att snabbt få fram ett mått på besvärsgrad av sömnbesvär. Skalan består av 7 frågor som utvärderar insomningen, sömnen under natten, tidigt uppvaknande, känslan av att vara utvilad, hur sömnbesvären påverkar det dagliga livet samt hur sömnmönstret bekymrar individen. Deltagarna ska vid varje fråga ta ställning till hur de upplevt sina sömnvanor de senaste två veckorna och därefter ange svaren på en femgradig Likertskala från 0 till 4, där 0 står för ”inte alls” och 4 står för ”väldigt mycket”. Poängen räknas sedan samman. Totalsumman kan vara från 0 till 28 poäng. Höga poäng indikerar svårare sömnbesvär. Poäng mellan 0 till 7 indikerar att personen sannolikt inte har signifikanta sömnbesvär. Poäng från 8 till 14 är under gränsvärdet för sömnstörningar men indikerar att personen har vissa problem med sömnen. Poäng från15 till 21 indikerar en medelsvår sömnstörning som är kliniskt signifikant. Poäng mellan 22 till 28 indikerar svåra och kliniskt signifikanta sömnbesvär. Den viktigaste enskilda gränsen är 14 poäng som anses skilja mellan signifikanta och icke-signifikanta sömnproblem.

Bastien och medarbetare (2001) administrerade ISI till 145 patienter som sökt hjälp för sömnbesvär. Medelvärdet för deltagarna i den studien var 19.7 poäng (SD = 4.1). I en annan studie (Bastien et al., 2001) undersöktes 78 patienter med sömnbesvär. Dessa patienter genomgick en behandling i form av kognitiv beteendeterapi, farmakologisk behandling, kombination av kognitiv beteendeterapi och farmakologisk behandling eller placebo. Sömnskalan i denna studie gav vid förmätningen ett medelvärde på 15.4 (SD = 4.2) och vid eftermätningen ett medelvärde på 8.9 (SD = 5.0). Resultaten visar en signifikant samstämmighet med data från sömndagbok (r = .37), samt från laboratoriemätning (polysomnografi) (r = .36). Den interna samstämmigheten d v s grad av samstämmighet mellan frågorna inom skalan korrelerar mellan r = .36 till r = .67. Samstämmigheten på skalan visade vid test-retest korrelationer från 0.76 från baslinjen till 0.78 vid uppföljning (Bastien et al., 2001).

ISI finns tillgängligt i tre versioner: en självadministrerande patientversion, en för en närstående (ofta make/maka) samt en klinisk version. Den svenska versionen av den självadministrerande patientversionen av ISI har använts i en studie på tinnituspatienter på audiologiska avdelningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala (Airikka, 2002). I Airikkas studie var medelvärdet 12.6 poäng (SD = 6.8) för de 233 patienterna som besvarade enkäten. I den testade gruppen översteg 37% det kliniska gränsvärdet 15 poäng som indikerar kliniska sömnproblem (Bastien et al., 2001). I Airikkas studie (2002) var den inre samstämmighet mellan frågorna på ISI hög (r = .93).

Samtliga deltagare i denna studie fick besvara ISI oavsett om sömnbesvär förelåg eller ej. Vidare utökades ISI med två tilläggsfrågor (fråga sex och sju). Dessa tilläggsfrågor används av psykologerna på audiologiska avdelningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala, vid kliniskt behandlingsarbete. Detta komplement rekommenderas av Bastien och medarbetare (2001) för att öka innehållsvaliditeten (bilaga 7). Dessa tilläggsfrågor analyseras inte i uppsatsen.

Antal items #

7 (+2 för kvalitativ bedömning av sömnproblemen)

Svarsalternativ #

0 – 4 (svarsalternativens formulering ej lika för alla frågor)

Delskalor #

Nej

Administrationstid #

5 minuter

Test-retest reliabilitet #

Saknas

Cronbachs alfa #

α = 0.74

Svenska normer #

Saknas

Svenska rättigheter #

Den är fri att använda. Inga restriktioner finns! (enligt mejl till Per från en sömnforskare 2015-06-23)

Utländska normer #

0-7: sannolikt inte signifikanta sömnbesvär.
8-14: vissa problem med sömnen.
15-21: medelsvår sömnstörning (kliniskt signifikant).
22-28: svåra och kliniskt signifikanta sömnbesvär.

Abstract originalartikel #

Abstract originalartikel:
Background: Insomnia is a prevalent health complaint that is often difficult to evaluate reliably. There is an important need for brief and valid assessment tools to assist practitioners in the clinical evaluation of insomnia complaints.

Objective: This paper reports on the clinical validation of the Insomnia Severity Index (ISI) as a brief screening measure of insomnia and as an outcome measure in treatment research. The psychometric properties (internal consistency, concurrent validity, factor structure) of the ISI were evaluated in two samples of insomnia patients.

Methods: The first study examined the internal consistency and concurrent validity of the ISI in 145 patients evaluated for insomnia at a sleep disorders clinic. Data from the ISI were compared to those of a sleep diary measure. In the second study, the concurrent validity of the ISI was evaluated in a sample of 78 older patients who participated in a randomized-controlled trial of behavioral and pharmacological therapies for insomnia. Change scores on the ISI over time were compared with those obtained from sleep diaries and polysomnography. Comparisons were also made between ISI scores obtained from patients, significant others, and clinicians.

Results: The results of Study 1 showed that the ISI has adequate internal consistency and is a reliable self-report measure to evaluate perceived sleep difficulties. The results from Study 2 also indicated that the ISI is a valid and sensitive measure to detect changes in perceived sleep difficulties with treatment. In addition, there is a close convergence between scores obtained from the ISI patient’s version and those from the clinician’s and significant other’s versions.

Conclusions: The present findings indicate that the ISI is a reliable and valid instrument to quantify perceived insomnia severity. The ISI is likely to be a clinically useful tool as a screening device or as an outcome measure in insomnia treatment research.

Referens #

Morin, C.M., & Espie, C.A. (2003). Insomnia: A clinical guide to assessment and treatment. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Bastien CH, Vallieres A, Morin CM. Validation of the insomnia severity index as an outcome measure for insomnia research. Sleep Med 2001; 2: 297-307.

Morin CM. Insomnia: Psychological assessment and management. NewYork: Guilford Press; 1993.

Informationens bäst-före-datum #

2026-08-01