Intolerance of Uncertainty Scale short version

Beskrivning #

IUS-12 är en skattningsskala med 12 frågor som utvecklades som en kortare version av det ursprungliga instrumentet Intolerance of Uncertainty Scale. IUS-12 mäter intolerans för osäkerhet vilket är en nyckelkomponent för oro och ångest.

Intolerans för osäkerhet definieras som en individs tendens att betrakta möjligheten att en negativ händelse inträffar som oacceptabel, oavsett sannolikheten för händelsen i fråga. Intolerans för osäkerhet har identifierats som en nyckelkomponent vid överdriven oro, och ha en stark positiv association till ångestsyndrom såsom generaliserat ångestsyndrom (GAD), tvångssyndrom och paniksyndrom. Det är en intolerans för det faktum att negativa händelser kan komma att ske och att det inte finns något definitivt sätt att förutsäga dessa händelser. Människor som har intolerans för osäkerhet tenderar att tolka all tvetydig information som hotande, vilket bidrar till signifikanta somatiska stressreaktioner. Hög intolerans för osäkerhet kan dessutom försämra problemlösningsförmåga, leda till inaktivitet och undvikande av tvetydiga situationer.

Antal items #

12

Svarsalternativ #

1= Stämmer inte alls för mig, 2= Stämmer lite grann för mig, 3= Stämmer ibland för mig, 4= Stämmer väldigt mycket för mig, 5= Stämmer helt och hållet för mig

Delskalor #

IUS-12 består av två delskalor: Presumtiv ångest (summan av items 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11) samt Undvikande ångest (summan av items 3, 6, 7,1 0, 12). IUS-12 totalskala fås genom att summera samtliga items.

Scoring (poängsättning) #

De tolv frågorna poängsätts från 1 (Stämmer inte alls för mig) till 5 (Stämmer helt och hållet för mig) och summeras. Totalpoängen ligger således inom intervallet 12-60.

Instruktion #

Här är ett antal påståenden. Svara så noggrant och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för dig.

Test-retest reliabilitet #

Okänd

Cronbachs alfa #

a = 0.91

Svenska normer #

Inga kända

Svenska rättigheter #

Svensk översättning av IUS-12 © 2017 av Olof Molander (olof.molander@ki.se), Tove Wahlund och Anne H Berman, Karolinska Institutet, efter godkännande från Nick Carleton. Fri att använda i forskning och klinisk verksamhet.

Utländska rättigheter #

Copyright © 2007, Carleton, Norton & Asmundson

Abstract originalartikel #

Intolerance of uncertainty is the tendency of an individual to consider the possibility of a negative event occurring unacceptable, irrespective of the probability of occurrence. It is a key component of worry, state anxiety, and related anxiety pathologies. The 27-item Intolerance of Uncertainty Scale (IUS) was developed to measure intolerance of uncertainty. Previous psychometric analyses of the IUS have suggested both four- and five-factor models. High inter-item correlations, factor instability, and previous theoretical research support the development of a reduced measure. The present study used two undergraduate samples and evaluated a psychometrically stable 12-item two-factor version of the IUS. The reduced measure (IUS-12) retained exemplary internal consistency, while correlating extremely well with the original IUS and related measures of anxiety and worry. The IUS-12 also demonstrated a stable two-factor structure, representing both anxious and avoidance components of intolerance of uncertainty. Directions for future research and potential applications for assessment are discussed.

Referens #

Carleton, R. N., Norton, M. A., & Asmundson, G. J. G. (2007). Fearing the unknown: A short version of the intolerance of uncertainty scale. Journal of Anxiety Disorders, 21, 105- 117.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Olof Molander

Webblänk #

https://www-sciencedirect-com.proxy.kib.ki.se/science/article/pii/S088761850600051X

https://www.researchgate.net/publication/7133147_Fearing_the_unknown_A_short_version_of_the_Intolerance_of_Uncertainty_Scale