Jag Tycker Jag Är

Beskrivning #

Avser mäta barns och ungdomars självvärdering. Empirisk forskning visar på ett positivt samband mellan psykisk hälsa och självvärdering.

Antal items #

32 (Lågstadieskala) respektive 72 (Mellan- och Högstadieskala) påståenden

Svarsalternativ #

Barnet/ungdomen ska ta ställning till varje item genom att sätta ett kryss på 4-gradig skala.

Delskalor #

Jag Tycker Jag Är består av fem olika delskalor där barnet/ungdomen ska ta ställning till varje item genom att sätta ett kryss på 4-gradig skala.

De olika delskalorna är:

Fysiska egenskaper

Färdigheter ochtalanger

Psykiskt välmående

Relationer till familjen

Relationer till andra.

Administrationstid #

Cirka 30 minuter

Respondentålder #

6-16 år (skolbarn)

Test-retest reliabilitet #

Ett års intervall mellan undersökningarna ger för hela MH-skalan korrelationskoefficienten 0,74 i årskurs 4 och 5 och 0,82 i årskurs 7 och 8. (Dunerfeldt m.fl., 2010)

Två års intervall: 0,60-0,62 för barn på mellan- och högstadiet och 0,35-0,48 för barn på lågstadiet. (Dunerfeldt m.fl., 2010)

Svenska normer #

Svensk standardisering finns för barn i årskurs 1-9, varje årskurs för sig och flickor och pojkar för sig.

Svenska rättigheter #

Hogrefe Psykologiförlaget www.hogrefe.se

En användarlicens köps in. Datorversion, initialkostnad för program samt 10 administreringar: 1900 kr

Manual: 390:-

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.