Karolinska Affektiva och Borderline Symtomskalor, Självskattning

Beskrivning #

KABOSS-S består av den tidigare publicerade CPRS-S-A (The Comprehensive Psychopathological Rating Scale, en”psykiatrisk egenbedömningsskala”) samt en självskattad version av CPRS borderline-skalan.

KABOSS-S är ett självskattningsinstrument för affektiva och ångestsyndrom samt för borderline personlighetsdrag.

Instrumentet består av 27 variabler uppdelade på 4 subskalor: depression, ångest, tvång samt borderline. GAF skattas dessutom av behandlingspersonal. De flesta variablerna beskriver vardagliga symptom lätta att relatera till. KABOSS-S är inte ett diagnostiskt instrument då de flesta psykiska symptom är ospecifika och svåra att själva skatta. Kan dock användas som ett hjälpmedel i den diagnostiska processen. Skalan ger endast en ögonblicksbild av patientens tillstånd, oberoende av orsak.

Skalan bör användas för att förtydliga kommunikation mellan behandlare och patient, dock ej ersätta kommunikation. Värdet av självskattning är störst vid upprepad användning.

Behörighet #

Författarna rekommenderar erfarenhet av intervjuteknik samt kunskap om affektiva och ångestrelaterade symtom och störningar. Det är viktigt med kunskap om skillnader och samband mellan axel-I och axel-II diagnoser. Om patienten till exempel lider av axel-I symtom kan detta likna en axel-II diagnos varför det är vikigt att ha kännedom om olika symtoms komorbiditet och istället vänta med att ställa en axel-II diagnos.

Antal items #

27 items

Delskalor #

4 subskalor:

depression

ångest

tvång

borderline

Administrationstid #

Cirka 15 minuter

Cronbachs alfa #

a = 0.90 (Dunerfeldt m.fl., 2010)

Svenska rättigheter #

Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri, Karolinska Institutet