Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ)

Beskrivning #

Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ) är ett självskattningsformulär som mäter sömnsvårigheter och relaterade problem baserat på de senaste tre månadernas erfarenheter. Det inbegriper frågor om sömnbesvär såsom problem med insomning, uppvaknanden, otillräcklig sömn, snarkningar och andningsuppehåll samt påverkan under dagen.

Behörighet #

KSQ har inga licenskrav.

Antal items #

Instrumentet består av 18 frågor, med ytterligare 8-11 frågor som handlar om sömnvanor och hur sömnen upplevs.

Svarsalternativ #

Frågorna besvaras på en skala där respondenten anger graden av besvär eller vanor relaterade till sömn.

Delskalor #

KSQ inkluderar delskalor för sömnkvalitet, uppvaknandebesvär, andningsuppehåll och sömnighet/trötthet under dagen.

Scoring #

Poängsättningen baseras på svaren på de 18 frågorna plus de ytterligare frågor om sömnvanor. Högre poäng indikerar större sömnproblem.

Tidsintervall #

Frågorna i KSQ avser de senaste tre månaderna för att fånga upp eventuella säsongsmässiga variationer i sömnkvaliteten.

Administrationstid #

Tiden för att fylla i formuläret är inte specifikt angiven.

Instruktion #

Specifika instruktioner för hur KSQ ska fyllas i finns inte beskrivna, men enklare tolkningsinstruktioner är tillgängliga på svenska.

Respondentålder #

KSQ riktar sig till personer mellan 18 och 79 år.

Test-retest reliabilitet #

Information om test-retest reliabilitet är inte explicit angiven.

Cronbachs alfa #

Specifik information om Cronbachs alfa för olika subgrupper finns i artikeln, men för hela samplet är värdet 0,81..

Svenska normer #

Svenska normvärden för KSQ baseras på en representativ grupp och medelvärden samt standardavvikelser är tillgängliga för att jämföra individuella skattningar mot en befolkningsgenomsnitt.

Svenska rättigheter #

Det finns inga specifika uppgifter om svenska rättigheter för användning av KSQ.

Utländska normer #

Information om utländska normer för KSQ är inte tillhandahållen.

Utländska rättigheter #

Detaljer kring utländska rättigheter för användning av KSQ saknas.

Abstract originalartikel #

“The study objective was to validate the Karolinska Sleep Questionnaire with regard to dimensionality, internal consistency, and construct and criterion validity. Another objective was to provide normative data. Data from the cross-sectional Västerbotten Environmental Health Study in Sweden were used. The 3406 participants in this study, 18 to 79 years old, constituted a random sample stratified for age and sex. Along with the Karolinska Sleep Questionnaire, the participants responded to the Hospital Anxiety and Depression Scale, the Perceived Stress Scale, and the Shirom Melamed Burnout Questionnaire for assessing construct validity. Factor analyses of the questions in the Karolinska Sleep Questionnaire that relate to nocturnal sleep revealed the dimensions sleep quality, non-restorative sleep, and sleep apnea. A separate factor analysis on the questions regarding day time sleepiness revealed a sleepiness dimension. The sleep quality, non-restorative sleep, and sleepiness dimensions showed approximate normal distributions, whereas the distribution for sleep apnea was positively skewed. All dimensions showed good internal consistency. Satisfactory construct validity was found for all dimensions. Using the DSM-IV criteria of insomnia, relevant questions in the Karolinska Sleep Questionnaire were combined into an index of nocturnal symptoms of insomnia as were questions of sleep apnea. Prevalences of insomnia and sleep apnea correspond well to those of other studies, indicating good criterion validity. The favorable psychometric properties of the dimensions and indexes from the Karolinska Sleep Questionnaire suggest their use for assessing sleep quality, non-restorative sleep, sleep apnea, sleepiness and nocturnal symptoms of insomnia.”

Referens #

Nordin, M., Åkerstedt, T., & Nordin, S. (2013). Psychometric evaluation and normative data for the Karolinska Sleep Questionnaire. Sleep and Biological Rhythms, 11(4), 216–226. https://doi.org/10.1111/sbr.12024

 

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Chap och Uppdrag psykisk hälsa (Länk!).

Webblänk #

Mer information och tillgång till KSQ-formuläret finns tillgängligt på Stressforskningsinstitutets hemsida: [http://www.stressforskning.su.se/forskning/sömn-och-vakenhet/ksq](http://www.stressforskning.su.se/forskning/sömn-och-vakenhet/ksq).

Nerladdning #

En version av KSQ-formuläret kan laddas ner från Stressforskningsinstitutets hemsida, tillsammans med enklare instruktioner för poängsättning och tolkning. Här finns en engelsk version.