Känsla av sammanhang / Sense of Coherence

Beskrivning #

Frågeformulär avsett att svara på den salutogenetiska frågeställningen om de hälsobringande faktorernas ursprung. I begreppet KASAM ingår tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 29 items som skattas på en sju-gradig skala. Höga poäng innebär stark känsla av sammanhang och därmed hög förmåga att hantera utmaningar.

Spritt i många skrifter. Finns som självskattning på Internet, t.ex. på www.salutogenes.nu.

Behörighet #

Yrkeskrav: Beteendevetenskaplig utbildning.

Antal items #

29 frågor

Svarsalternativ #

29 items som skattas på en sju-gradig skala.

Höga poäng innebär stark känsla av sammanhang och därmed hög förmåga att hantera utmaningar.

Delskalor #

Tre delskalor (Begriplighet, Hanterbarhet, Meningsfullhet).

Scoring (poängsättning) #

Innan det totala poängtalet sammanräknas skall följande tretton påståenden vändas så att svaren poängsätts i omvänd riktning; 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 20, 23, 25, 27.

Hög poäng innebär hög KASAM.

Den korta versionen av KASAM-formuläret innehåller följande påståenden; 4, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 21, 25, 26, 28, 29.
(Vilket betyder att påståendena 1, 2, 3, 7 och 10 är omvända i den korta versionen.)

Godtyckliga poänggränser för grad av KASAM baserat på vetenskapliga studier (Langius A., Björvell H. 1996). Den salutogena modellen och använding av KASAM-formuläret i omvårdnadsforskning – en metodredovisning. Vård i Norden, 16, s. 28-32)

Lång version
Låg KASAM cirka 83-140 poäng
Måttlig KASAM 141-165 poäng
Hög KASAM 166-191 poäng

Kort version
Låg KASAM cirka 30-60 poäng
Måttlig KASAM 61-75 poäng
Hög KASAM 76-91 poäng

Administrationstid #

Papper och penna, tid ca 3 minuter. Bearbetning och scoring: Manuellt efter mall, tid ca I O minuter.

Respondentålder #

13 år och uppåt

Cronbachs alfa #

Alfa = .83 – .90 enligt: Langius et al ( 1992).The Sense of Coherence Concept and lts Relation to
Personal ity Traits in a Swedish Sample. Scan J Carin Sci 6, 3, 165-171.

Svenska normer #

Svenska normer. Svensk standardisering finns. Olika grupper omfattande ca 660 individer.

Svenska rättigheter #

Motstridigt – se bilagorna.

Referens #

Antonovsky, A. ( 1991 ). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

Hansson, K. & Cederblad, M. ( 1995). Känsla av sammanhang. Studier från ett
salutagent perspektiv (Forskning om barn och familj, nr 6). Lunds universitet, Institutionen
för barn- och ungdomspsykiatri.