Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS)

Beskrivning #

Karolinska Exhaustion Disorder Scale, KEDS, har tagits fram i en forskargrupp på Karolinska Institutet. Det är ett självskattningstest som visar hur nära man är att drabbas av utmattningssyndrom. Den som får högre poäng än 18 på testet ligger i riskzonen.

Frågor om konsekvenser av/symtom på långvarig stress: koncentrationsförmåga, minne, kroppslig uttröttbarhet, uthållighet, återhämtning, sömn, överkänslighet för sinnesintryck, upplevelse av krav, samt irritation och ilska.

Långvarig stress (≥ sex månader) kan orsaka ett tillstånd som har fått namnet utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom kännetecknas av utmattning, kognitiva svårigheter, dålig sömn och minskad tolerans för ytterligare stress. Tillståndet kan orsaka långvariga nedsättningar i funktionsförmågan och depressiva symtom kan utvecklas.

KEDS kan vara ett användbart verktyg vid bedömningen av symtom på utmattningssyndrom i såväl kliniska som forskningsmiljöer.

 

Behörighet #

Enligt vissa källor på internet är testet fritt att använda.

 

Antal items #

9

 

Svarsalternativ #

Varje fråga rör ett ”symtom” och respondenten får information om vad som menas och vad denne skall ta ställning till. Vartannat svarsalternativ (0, 2, 4 och 6) beskrivs verbalt (ex. ”Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig”).

 

Scoring (poängsättning) #

0-6 per item. Alla frågor summeras till en totalpoäng. Totalpoängen är 0-54. Den som får högre poäng än 18 riskerar att ligga i riskzonen för utmattningssyndrom.

 

Tidsintervall #

Senaste två veckorna.

 

Instruktion #

Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså
att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna.

Formuläret innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden.
Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt
uttalat obehag.

Sätt ett kryss i rutan framför det svarsalternativ som du tycker bäst stämmer med hur
du mått de senaste två veckorna.

 

Svenska normer #

19 poäng kan användas som gränsvärde för stressrelaterade utmattningsproblem (gränsvärdet 18.5 har en sensitivitet samt specificitet på 95%).

 

Svenska rättigheter #

Kristina Wahlberg, Ulla Peterson, Aniella Beser, Åke Nygren, Marie Åsberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus & Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds Sjukhus). Kontaktperson: aniella.beser@ds.se

 

Abstract originalartikel #

Prolonged stress (≥ six months) may cause a condition which has been named exhaustion disorder (ED) with ICD-10 code F43.8. ED is characterised by exhaustion, cognitive problems, poor sleep and reduced tolerance to further stress. ED can cause long term disability and depressive symptoms may develop. The aim was to construct and evaluate a self-rating scale, the Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS), for the assessment of ED symptoms. A second aim was to examine the relationship between self-rated symptoms of ED, depression, and anxiety using KEDS and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD). Items were selected based on their correspondence to criteria for ED as formulated by the Swedish National Board of Health and Welfare (NBHW), with seven response alternatives in a Likert-format. Self-ratings performed by 317 clinically assessed participants were used to analyse the scale’s psychometric properties. KEDS consists of nine items with a scale range of 0–54. Receiver operating characteristics analysis demonstrated that a cut-off score of 19 was accompanied by high sensitivity and specificity (each above 95%) in the discrimination between healthy subjects and patients with ED. Reliability was satisfactory and confirmatory factor analysis revealed that ED, depression and anxiety are best regarded as different phenomena. KEDS may be a useful tool in the assessment of symptoms of Exhaustion Disorder in clinical as well as research settings. There is evidence that the symptom clusters of ED, anxiety and depression, respectively, reflect three different underlying dimensions.

 

Referens #

Besér, A., Sorjonen, K., Wahlberg, K., Peterson, U., Nygren, Å.& Åsberg, M.(2014). Construction and evaluation of a self rating scale for stress-induced exhaustion disorder, the Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Scandinavian Journal of Psychology, 55, 72-82

 

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Niclas Almén

 

Nerladdning #