Livsstegen/Stegen (Ladder of life)

Beskrivning #

Skattningsskala som mäter generell tillfredsställelse med livet, det vill säga nuvarande, tidigare (för ett år sedan) och framtida (om ett år) uppskattning av livsförväntningar på en tiogradig skala, med skalsteg från 0 till 10. En figur som föreställer en stege med tio steg illustrerar uppgiften att skatta sin livssituation på stegpinnar från sämsta tänkbara liv till bästa tänkbara liv, för ett år sedan, nu och förväntad livssituation om ett år.

Har använts i livskvalitetsstudier sedan femtiotalet i olika varianter.

Antal items #

3 frågor

Respondentålder #

10 år och uppåt, även vuxna

Svenska normer #

Svenskt instrument. Ej normerat.

Svenska rättigheter #

Inte förlagsutgivet.

För mer information om metoden, kontakta Kjell Hansson vid Lunds universitet

kjell.hansson@soch.lu.se

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.