Leiter International Performance Scale − 3rd Edition

Beskrivning #

Bedömning av icke-verbal begåvning och kognitiv förmåga hos barn och vuxna

Leiter-3, Leiter International Performance Scale − 3rd Edition, är en reviderad upplaga av det icke-verbala testbatteriet Leiter-R. Liksom föregångaren är testbatteriet avsett för bedömning av icke-verbal begåvning och kognitiv förmåga. Deltesten och testmaterialet har genomgått en omfattande revidering och antalet deltest har minskats från 20 till 10. Det utökade åldersspannet gör det möjligt att använda Leiter-3 för bedömningar av barn och vuxna från 3–75+ år.

Leiter-3 ger en bedömning av såväl icke-verbala kognitiva förmågor som uppmärksamhet och neuropsykologiska förmågor. Testbatteriet lämpar sig särskilt väl för bedömning av personer med språksvårigheter, med svenska som andraspråk eller för icke-svensktalande. Testet kan med hjälp av gester administreras helt utan talade instruktioner.

Leiter-3 består av ett kognitivt testbatteri och ett uppmärksamhets-/minnesbatteri som består av sammanlagt tio deltest. Uppmärksamhets-/minnesbatteriet kan administreras för sig eller tillsammans med det kognitiva testbatteriet.

Det kognitiva testbatteriet består fem deltest och tar cirka 20–45 minuter att administrera. För IK-bedömning används de fyra deltesten Klassifikation och analogier, Ordningsföljd, Figur-bakgrund och Formkomplettering. Det femte deltestet i det kognitiva batteriet, Visuella mönster, är valfritt.

Uppmärksamhets-/minnesbatteriet består också av fem deltest och tar cirka 30 minuter att administrera. Två av dem avser icke-verbal uppmärksamhet: uppmärksamhet–ihållande och uppmärksamhet–delad. Vidare innehåller batteriet ett nytt interferenstest, icke-verbal stroop, och två deltest för minne, minnesspann framlänges och minnesspann baklänges.

Leiter-3 innehåller även en skattningsskala för testledaren som ger graderade mått på testbeteenden.

Leiter-3 utvecklades för bedömning av individer där verbala test inte är lämpliga. Därför kan testbatteriet vara särskilt värdefullt vid bedömning av personer med betydande kommunikationsstörningar, autism, försenad kognitiv utveckling, annat modersmål än svenska, inlärningssvårigheter, hörselnedsättning, ADHD, motorisk funktionsnedsättning, traumatisk hjärnskada och diverse hjärnskador hos vuxna, inklusive Alzheimers, Parkinsons och demens.

Behörighet #

Leg. psykolog

Scoring (poängsättning) #

Ett datoriserat scoringprogram för Leiter-3 genererar individuella utvärderingsrapporter för skalor och profiler.
Se exempel på utvärderingsrapport här (Pdf).
Leiter-3 scoringprogram ligger på en USB med ett obegränsat antal utvärderingsrapporter.

Systemkrav: Windows XP (SP2 eller senare version)/Vista/7 och för Mac OSX Intel 10.10 eller senare version. Enanvändarlicens.

För teknisk support: kontakta Stoelting Co på telefon + 1 800 860 9775, fax 630 860 9775 (USA), e-post info@StoeltingCo.com.

Administrationstid #

Tidsåtgång: Kognitivt testbatteri 20-45 min, Uppmärksamhet-/minnesbatteriet cirka 30 min.

Respondentålder #

2-21 år

Svenska normer #

Svensk version med amerikanska normer

Svenska rättigheter #

Leiter-3 komplett består av amerikansk manual, svensk manual, allt stimulusmaterial (ram, klossar, skumgummiformer, stimuluskort och påsar för skumgummiformer), stafflibok, stimulusbok, rättningsmallar, gestlaminat, 10 st protokoll, 10 st responshäften och 10 st utvecklingspoäng. Materialet levereras i ryggsäck med hjul.
https://hogrefe.se/klinisk-psykologi/leiter-3/

Utländska normer #

Den amerikanska normgruppen består av totalt 1 603 personer i åldrarna 3–75 + år. Normerna är insamlade under första delen av 2010-talet. Normer för testledarens skattningsskala bygger på den föregående versionen Leiter-R.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

Webblänk #

Leiter-3 Assessment Introduction- Leiter International Performance Scale- Third Edition
https://www.youtube.com/watch?v=VLfi5xHuq_0

Leiter-3 Assessment Overview- Leiter International Performance Scale Third Edition
https://www.youtube.com/watch?v=SxhNF8hUfrk

YouTube #