Level of Personality Functioning Scale – Brief Form (LPFS-BF) 2.0

Level of Personality Functioning Scale – Brief Form (LPFS-BF) 2.0 #

LPFS-BF 2.0 (The Level of Personality Functioning Scale-Brief Form 2.0) är ett psykometriskt instrument avsett att mäta och bedöma nivån av personlighetsfunktion hos individer. Det är en kortform av en mer omfattande bedömningsmetodik som utvecklats för att vara i linje med DSM-5:s sektion III-kriterier för personlighetsstörningar, särskilt kriteriet för nedsatt personlighetsfunktion. Instrumentet är utformat för att vara både tidseffektivt och lättillgängligt för kliniker och forskare, vilket möjliggör snabb screening och bedömning av personlighetsrelaterade funktionsnedsättningar.

Genom att utvärdera två huvudområden av personlighetsfunktion – självfunktion och interpersonell funktion – tillhandahåller LPFS-BF 2.0 information som kan användas i klinisk bedömning, behandlingsplanering och forskning. Självfunktionsdelen fokuserar på individens förmåga till självreflektion, självstyrning och identitetsupplevelse, medan den interpersonella delen bedömer förmågan att upprätthålla nära och meningsfulla relationer.

LPFS-BF 2.0 har visat sig ha goda psykometriska egenskaper, inklusive hög intern konsistens och känslighet för förändring, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för att identifiera och kvantifiera nivåer av personlighetsdysfunktion. Detta kan vara särskilt användbart i kliniska sammanhang för att identifiera patienter som kan dra nytta av ytterligare utvärderingar eller specifika terapeutiska interventioner, samt för att övervaka patienters framsteg över tid. LPFS-BF 2.0 bidrar till en djupare förståelse av de underliggande faktorerna i personlighetsstörningar och underlättar riktade behandlingsstrategier som adresserar dessa kärnproblem.

Antal Items: #

12

Skalsteg: #

4 st: Mycket falskt eller ofta falskt, Ibland falskt, Ibland sant, Mycket sant eller ofta sant

Tidsfönster: #

Just nu: “Ange i vilken omfattning följande påståenden stämmer in på dig just nu.”

Cronbachs alfa: #

Hög intern konsistens med α = 0.82 för totala skalan.

Delskalor: #

Två högre ordningsdomäner: självfunktion och interpersonell funktion.

Scoring: #

Scoringen för LPFS-BF 2.0 (The Level of Personality Functioning Scale-Brief Form 2.0) är baserad på deltagarnas självskattningar av 12 påståenden på en 4-punkts Likertskala från 1 (helt osant) till 4 (helt sant). Poängen på dessa påståenden summeras för att ge en total poäng som indikerar nivån av personlighetsfunktion. Högre totalpoäng antyder större svårigheter eller nedsättningar i personlighetsfunktionen.

Analysen av instrumentets psykometriska egenskaper visar att LPFS-BF 2.0 har hög intern konsistens, med ett Cronbachs alfa på 0.82 för den totala skalan. Vidare indikerar studien att LPFS-BF 2.0 har två underliggande faktorer som representerar självfunktion och interpersonell funktion, med Cronbachs alfa på 0.79 respektive 0.71 för dessa subskalor. Denna struktur stöds genom konfirmatorisk faktoranalys, som tyder på att en tvåfaktormodell passar data bättre än en enfaktormodell, även om vissa anpassningar krävdes för att förbättra modellanpassningen, inklusive korrelation mellan vissa items feltermer.

LPFS-BF 2.0:s känslighet för förändring (sensitivity to change) utvärderades också, vilket är en viktig egenskap för instrument som används för att övervaka behandlingsframsteg. Instrumentet visade en hög känslighet för förändring med en effektstorlek (Cohen’s d) på 1.05 för den totala skalan vid slutet av en 3-månaders behandlingsperiod, vilket indikerar att LPFS-BF 2.0 effektivt kan detektera kliniskt meningsfulla förändringar i personlighetsfunktion över tid. Särskilt den självfunktionerande domänen var särskilt känslig för förändring med en effektstorlek på 1.22.

Sammanfattningsvis ger scoringen av LPFS-BF 2.0 värdefull information om individens nivå av personlighetsfunktionering, både vid en initial bedömning och för att övervaka förändringar över tid som ett resultat av terapeutiska insatser.

Utländska rättigheter: #

Joost Hutsebaut, Dine J. Feenstra, Jan H. Kamphuis (2016)

Svenska rättigheter: #

Översatt med författarens tillstånd av Peter Jacobsson, Psykiatrin Halland.

Abstract originaltitel: #

Section III of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.) introduced the alternative model of personality disorders that includes assessing levels of personality functioning. Here, we describe the development, preliminary psychometric evaluation and sensitivity to change of a revised brief self-report questionnaire, the Level of Personality Functioning Scale-Brief Form 2.0 (LPFS-BF 2.0). Patients (N = 201) referred to a specialized centre for the assessment and treatment of personality disorders completed the LPFS-BF 2.0, the Brief Symptom Inventory and the Severity Indices of Personality Problems Short Form and were administered the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I and Axis II Disorders. Internal structure and aspects of construct validity were examined. A subsample of 39 patients also completed the questionnaires after 3 months of inpatient treatment. Confirmatory factor analyses demonstrated better fit for a two-factor solution (interpretable as self-functioning and interpersonal functioning) than for a unidimensional model, though acceptable model fit was evident only after two post hoc modifications. The LPFS-BF 2.0 demonstrated satisfactory internal consistency and promising construct validity. Sensitivity to change after 3 months of treatment was high. The LPFS-BF 2.0 constitutes a short, user-friendly instrument that provides a quick impression of the severity of personality pathology

Referens: #

Weekers, L. C., Hutsebaut, J., & Kamphuis, J. H. (2019). The Level of Personality Functioning Scale-Brief Form 2.0: Update of a brief instrument for assessing level of personality functioning. Personality and mental health13(1), 3–14. https://doi.org/10.1002/pmh.1434

Hummelen, B., Braeken, J., Buer Christensen, T., Nysaeter, T. E., Germans Selvik, S., Walther, K., Pedersen, G., Eikenaes, I., & Paap, M. C. S. (2021). A Psychometric Analysis of the Structured Clinical Interview for the DSM-5 Alternative Model for Personality Disorders Module I (SCID-5-AMPD-I): Level of Personality Functioning Scale. Assessment28(5), 1320-1333. https://doi.org/10.1177/1073191120967972

Nerladdning #

Click to access LPFS-BF-2-0-Svensk.pdf