Locus of Control

Beskrivning #

Det finns en teori inom psykologi och sociologi som på engelska går under namnet locus of control theory. Enligt teorin tänker människor, ofta omedvetet, olika på var kontrollen för det som händer i deras liv ligger.

Locus of control handlar om huruvida man lägger kontrollen för sitt liv utanför eller inom sig själv (s.k. externt eller internt). Internt locus of control är ganska starkt förknippat med bättre psykisk och fysisk hälsa (än om man har ett externt locus of control). Har man ett externt locus of control tenderar man t.ex. tro att ödet styr vad som händer i ens liv, medan en person med internt locus of control anser att hon själv styr sitt liv med hjälp av olika val och riktade insatser. Däremot riskerar både de med ett extremt internt eller externt locus of control att känna stress och andra negativa känslor. Den som tror att allt ligger utom ens egen kontroll känner ofta hopplöshet och vanmakt. Den som tror att allt kan påverkas blir lätt frustrerad när det i praktiken inte går eller fylls av skuldkänslor över att det inte gick som tänkt.

Rotter (1975) såg internt och externa locus of control som två motsatta poler på ett kontinuum, dvs de är inte att betrakta som helt olika typer. Teorin om Locus of Control är nära besläktad med Seligmans teori om inlärd hjälplöshet samt attributionsteorier (d.v.s. hur man förklarar orsakssamband i nuet och i det förgångna).

Det finns många olika versioner av Locus of Control. Rotters version har 13 items. Bialers (1961) skala för barn har 23 items. Andra skalor är längre och har 46 respektive 60 items. En del har fasta svarsalternativ (forced choice scale)medan andra använder sig av en Likertskala.

Antal items #

13-60 frågor beroende på version.

Administrationstid #

En version med 46 items tar 15-20 minuter att besvara.

Respondentålder #

Ungdomar och vuxna

Svenska rättigheter #

En datoriserad rättnings-CD finns att köpa av Mats Fridell på Lunds Universitet varvid rättigheter erhålles att installeradenna på max 5 hårddiskar.

Rådata läggs in i rättningsprogrammet och resultaten återges i normerade testpoäng.

Rättningsdisketten går att köpa för en kostnad av 2000 kr: mats.fridell@psychology.lu.se.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.