Linköping Youth Lifetime Event Scale

Beskrivning #

Screening av ungdomars erfarenheter av svåra händelser. För 23 händelser besvaras mellan en och fyra frågor av typen om patienten själv varit med om eller sett en sådan händelse eller om någon närstående varit utsatt. Patienten svarar både med Ja/Nej och Hur många gånger/Under hur lång tid. De första 15 frågorna rör mer avgränsade händelser och de sista åtta rör mer livssituationen under uppväxten. Finns i två versioner, Lyles-Y som är ett klientformulär och Lyles-P som är ett föräldraformulär. Aktuellt versionsnummer för båda formulären är 1.3 (Augusti 2013).

Cut-off ligger på omkring 85 procent:

Mellanstadiet
Ej interpersonella händelser:9
Personella händelser: 2
Svåra livsomständigheter: 1

Högstadiet
Ej interpersonella händelser: 10
Personella händelser: 3
Svåra livsomständigheter:2

Gymnasiet
Ej interpersonella händelser: 10
Personella händelser: 3
Svåra livsomständigheter: 3

Behörighet #

Inga formella krav.

Antal items #

41 frågor (om 23 händelser)

Respondentålder #

13 år och äldre

Test-retest reliabilitet #

r = 0,79 för händelser

r = 0,82 för total tidsperiod.

Svenska normer #

Svensk referensgrupp finns (Nilsson m fl 2010).

Svenska rättigheter #

Kommer inte att förlagsutges. Fritt att använda.

Den svenska versionen kommer att finnas för anställda inom BUP-divisionen.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

Nilsson, D., Gustafsson P. E., & Svedin C. G. (2010). Evaluation of Linköpings Youth Life Event Scale, Journal of Nervous and Mental Disease, 198, 768–774.