Muñoz Anxiety Panic

Beskrivning #

MAP-skalan har utvecklats för kliniskt bruk och består av 21 frågor med svarsalternativ av Likertkaraktär.

Behörighet #

Får användas fritt av KBT-utbildad personal.

Antal items #

21

Svarsalternativ #

0 = Aldrig eller mycket sällan
1 = Ibland
2 = Ganska ofta
3 = Ofta
4 = Alltid eller mycket ofta

Administrationstid #

5-8 minuter.

Instruktion #

Här nedan beskrivs ett antal symptom som människor kan ha när de har problem med ångest. Läs varje fråga noggrant och gör din bedömning genom att sätta en ring runt en siffra efter varje symptom.

Tänk efter hur du har känt dig under:
1. den senaste veckan inklusive i dag
2. den senaste månaden
3. de senaste sex månaderna

Respondentålder #

Myndig.

Cronbachs alfa #

α = 0,88

Svenska normer #

Icke-klinisk population (N=154)

Medel = 5,0
SD = 6,6

Svenska rättigheter #

Alejandro Muñoz Retamal

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Alejandro Muñoz Retamal