Muñoz Anxiety Somatic Symptoms

Beskrivning #

MASS mäter ångestrelaterade psykosomatiska symptom. Senare har det lagts till 10 frågor angående psykosexuella symptom (MASS-2), några för män och några för kvinnor. Dessa frågor har inte bearbetats statistiskt utan behandlats separat från fall till fall.

Behörighet #

Får användas fritt av KBT-utbildad personal.

Antal items #

31+10

Svarsalternativ #

0 = Aldrig eller mycket sällan
1 = Ibland
2 = Ganska ofta
3 = Ofta
4 = Alltid eller mycket ofta

Administrationstid #

Cirka 10 minuter.

Instruktion #

Här nedan beskrivs ett antal symptom som människor kan ha när de har problem med ångest. Läs varje fråga noggrant och gör din bedömning genom att sätta en ring runt en siffra efter varje symptom.
Tänk efter hur du har känt dig under:
1 den senaste veckan inklusive idag
2 den senaste månaden
3 de senaste sex månaderna

Respondentålder #

Myndig.

Cronbachs alfa #

α = 0,83

Svenska normer #

Icke-klinisk population (N=154)
Medel = 9,0
SD = 8,1

Klinisk population (N=21)
Medel = 15,4
SD = 9,7

Svenska rättigheter #

Alejandro Muñoz Retamal

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Alejandro Muñoz Retamal