Mood and Feelings Questionnaire

Beskrivning #

Formulär för screening av depression hos unga. MFQ består av en serie beskrivande meningar om hur patienten nyligen har gjort och känt. Besvaras på en 3-gradig Likertskala. Svaret reflekterar huruvida meningen var beskrivande för patienten för det mesta, ibland, eller inte alls under de senaste två veckorna. Alla formulär finns i en kort- och en långversion och är översatta till svenska. De tillgängliga versionerna är Självrapportering Barn, Självrapportering Vuxen, Föräldrarapportering Pojke och Föräldrarapportering Flicka. Kliniskt cut-off-värde ligger inom området 8–10 poäng.

Behörighet #

Inga formella krav.

Antal items #

Långa versionerna: 33 frågor (barn) eller 34 frågor (vuxna)

Korta versionen: 13 frågor

Svarsalternativ #

Besvaras på en Likertskala med alternativen Stämmer inte, Ibland och Stämmer de senaste två veckorna.

Scoring (poängsättning) #

Stämmer inte = 0, Ibland = 1 och Stämmer = 2

Tidsintervall #

De senaste två veckorna.

Respondentålder #

8-18 år

Test-retest reliabilitet #

r = 0.84 (långa versionen, tre veckor)

r = 0.80 (långa versionen, tre månader)

(Sund m.fl., 2001)

Cronbachs alfa #

α = 0.91, för den långa versionen (Sund m.fl., 2001)

Svenska normer #

Inga svenska normer eller referenser. Norska normaldata finns (Sund m.fl., 2010).

Svenska rättigheter #

Svensk översättning, Göran Högberg, BUP Huddinge (2011).

Finns tillgänglig för anställda inom BUP-divisionen.

Utländska rättigheter #

Copyright Duke University Health System http://devepi.duhs.duke.edu/mfq.html.

Får endast användas i forskning och kliniskt efter godkännande av Adrian Angold, vilket begärs genom achalmers@psych.duhs.duke.edu med en bifogad beskrivning av hur man avser använda testet.

Ingen kostnad.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

Sund, A. M., Larsson, B. & Wichstrøm, L. (2001). Depressive symptoms among young Norwegian adolescents asmeasured by the Mood and Feelings Questionnaire (MFQ). European Child & Adolescent Psychiatry, 10(4), 222-229.