Mobility Inventory for Agoraphobia

Beskrivning #

MIA ger ett mått på agorafobiskt undvikande när personen är i sällskap respektive ensam. Att särskilja agorafobiskt undvikande i dimensionen ensam – sällskap har visat sig vara viktigt då dessa mått kan skilja sig drastiskt åt. MIA består av 25 frågor som ska besvaras både för när respondenten är i sällskap och ensam. Skattningen görs på en femgradig Likertskala (undviker aldrig/sällan/ungefär hälften av gångerna/för det mesta/alltid). Reliabiliteten och validiteten har visat sig vara god och formuläret har även visat sig kunna diskriminera agorafobi från andra ångeststörningar.

MIA har en god test-retest reliabilitet på mellan r=.89 och .90 på delskalan för sällskap och mellan r=.75 till .86 på delskalan när man är ensam. Den interna konsistensen (alfa koefficient) ligger på mellan 0.91 och 0.97.

 

Antal items #

47 stycken (23 + 24)

 

Svarsalternativ #

1 = undviker aldrig, 2 = undviker sällan, 3 = undviker ungefär hälften av gångerna, 4 = undviker för det mesta, 5 = undviker alltid

 

Delskalor #

Ensam (24 items); I sällskap (23 items)

 

Tidsintervall #

Inte angivet; ”Bedöm i vilken utsträckning du undviker följande platser eller situationer p.g.a. obehag eller ångest”

 

Administrationstid #

5-10 minuter

 

Instruktion #

Bedöm i vilken utsträckning du undviker följande platser eller situationer på grund av obehag eller ångest. Skatta sedan graden av undvikande när du är med en person som du litar på och när du är ensam. Använd följande skala:

 

Respondentålder #

Okänt.

 

Test-retest reliabilitet #

r = mellan 0.75 och 0.90

 

Cronbachs alfa #

α = mellan 0.91 och 0.97

 

Svenska normer #

MI-ENSAM:
Panikprojektet ”PP-live” (n=49)
– före behandling: 3.2 (sd=0.9)
– efter behandling: 2.3 (sd=0.9)

Panikprojektet ”PP-5” (n=60)
– före behandling: 2.7 (sd=0.9)
– efter behandling: 1.9 (sd=0.8)

MI-SÄLLSKAP:
Panikprojektet ”PP-live” (n=49)
– före behandling: 2.7 (sd=0.8)
– efter behandling: 1.9 (sd=0.7)

Panikprojektet ”PP-5” (n=60)
– före behandling: 2.1 (sd=0.8)
– efter behandling: 1.5 (sd=0.6)

 

Svenska rättigheter #

Okänt. Lars-Göran Öst har översatt. Studenter vid psykologutbildningarna och praktiserande läkare och psykologer kan använda formuläret utan kostnad.

 

Utländska normer #

Amerikanska patienter (n=41), se referens nedan
MI-ENSAM:
– före behandling: 3.41 (sd=1.02)
– efter behandling: 2.59 (sd=0.9)

MI-SÄLLSKAP:
– före behandling: 2.37 (sd=0.89)
– efter behandling: 1.81 (sd=0.73)

 

Utländska rättigheter #

chambless@psych.upenn.edu
Chambless skrev så här i ett mejl till mig 2005-10-06: ”Yes, I want the scale to be free of cost for people to use so long as they aren’t selling it themselves.”

 

Abstract originalartikel #

Describes the development of the Mobility Inventory for Agoraphobia (MI), a 27-item inventory for the measurement of self-reported agoraphobic avoidance behavior and frequency of panic attacks. On this instrument, which is appended along with 2 statistical tables, 26 situations are rated for avoidance both when clients are accompanied and when they are alone. These 2 conditions were found to be only moderately correlated and are thus analyzed separately, as is the item on frequency of panic attacks. Studies that support the reliability and the concurrent and construct validity of these 3 measures involved 242 agoraphobic, 18 socially phobic, and 23 control Ss (all adults) who were also assessed on measures of fear and psychopathology (using the Beck Depression Inventory, the Trait form of the State-Trait Anxiety Inventory, and the Eysenck Personality Questionnaire). It is concluded that the MI appears to be a sound instrument, with which a broad range of situations troublesome to agoraphobic clients can be surveyed, and it should prove useful for treatment planning and research.

 

Referens #

Chambless, D. L., Caputo, G., Jasin, S., Gracely, E. J., & Williams, C. (1985). The Mobility Inventory for Agoraphobia. Behaviour Research and Therapy, 23, 35-44.

 

Webblänk #

http://www.ingenpanik.se

Nerladdning #

Mobility_Inventory_for_Agoraphobia