Mini Mental State Examination

Beskrivning #

MMSE, även kallat MMT, är ett enkelt och ofta använt test som ger en grov uppskattning av olika kognitiva funktioner, t ex orientering, minne, språk och logisk-spatial förmåga. Testet utvecklades för att bedöma kognitiv förmåga hos psykiatriska patienter. Idag används det i huvudsak vid Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

Testet görs genom att undersökaren (läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller annan tränad sjukvårdspersonal) ber testpersonen att bland annat besvara ett antal frågor, benämna föremål och rita av en figur. Testet tar cirka 15 minuter och bör utföras av tränad person.

Resultatet anges i poäng med 30 som maxpoäng. Testet används även ofta till att uttrycka graden av demenssjukdom

 

Behörighet #

Läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller annan tränad sjukvårdspersonal (t ex psykolog).

 

Antal items #

20

 

Svarsalternativ #

Olika för varje item.

 

Delskalor #

1-5=TIDSORIENTERING, 6–10=PLATSORIENTERING, 11=OMEDELBAR ÅTERGIVNING, 12=UPPMÄRKSAMHET OCH HUVUDRÄKNING, 13=FÖRDRÖJD ÅTERGIVNING, 14-15=BENÄMNING, 16=REPETITION, 17=FÖRSTÅELSE, 18=LÄSNING, 19=SKRIVFÖRMÅGA, 20=FIGURKOPIERING.

 

Diagnos #

Resultatet anges i poäng med 30 som maxpoäng. Testet används även ofta till att uttrycka graden av demenssjukdom:

Mild demens: ≥ 20 poäng,
Medelsvår demens: 19 – 10 poäng,
Svår demens: ≤ 9 poäng.

Det bör betonas att MMSE inte är något diagnosinstrument utan ett test som mäter kognitiva funktioner och förändringar i dessa. Demenssjukdom kan inte uteslutas vid höga, ”normala” poäng. Onormalt låg poäng kan erhållas av andra orsaker än kognitiv svikt, t ex språksvårigheter, nedsatt hörsel och nedsatt allmäntillstånd. Testresultatet anses ändå ge en vägledning vid utredning av demens eller demensliknade tillstånd.

MMSE kan också användas för att följa patientens kognitiva utveckling över tid. Det är viktigt att förutom totalpoängen även noggrant anteckna patientens samtliga svar för kvalitativ uppföljning.

Enligt Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom ökar möjligheten att fånga upp förekomst av kognitiv svikt om man kombinerar MMSE och Klocktest.

 

Instruktion #

Undersökningen ska äga rum i ett enskilt rum, och helst genomföras på patientens modersmål. Undvik att patienten ser protokollet/poängsättning. Fetstil läses högt, tydligt och långsamt. Paus ([paus]) ska vara i 1 sek. Alla frågor ställs även om patienten besvarar flera frågor under en tidigare ställd fråga. Instruktioner kan upprepas, förutom på uppgift 12, 16 och 17. Notera ordagrant i testprotokollet patientens svar på varje fråga. Patienten kan korrigera sina svar. Följ ordagrant de standardiserade instruktionerna, (se riktlinjer för administration, följdfrågor och poängsättning
i manualen). För att reducera inlärningseffekten, byts minnesorden (uppgift 11) och starttalet (uppgift 12) ut vid omtestning. Det ges enbart hela poäng eller 0, aldrig halva poäng. Kryssa i rutan för 0 p om svaret är fel och i rutan för 1 p vid rätt svar. Om patienten inte är testbar på en uppgift (pga ett icke-kognitivt handikapp som t ex kraftigt nedsatt syn), ange varför, sätt en ring runt 0 och minska totalpoängen samt delpoängen. Läs tillhörande manual innan testningen påbörjas.

 

Svenska normer #

Se bifogad manual.

 

Svenska rättigheter #

Utarbetad av: S Palmqvist, B Terzis, C Strobel och A Wallin i samarbete med Svensk Förening för Kognitiva sjukdomar (SFK), 2011.

 

Referens #

Folstein et al. Mini-Mental State: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiat Res 1975;12:189-198

Nerladdning #

mmse-sr-manual-2-0

mmse-sr_protokoll_farg

mmse-sr_protokoll_svartvitt