Montreal Cognitive Assessment

Beskrivning #

MoCA mäter den globala kognitiva förmågan och används framförallt för att bedöma demens eller kognitiv svikt av andra skäl. Testet har högre sensitivitet och likvärdig specificitet för kognitiv svikt jämfört med Mini-mental test (MMT). MoCA har validerats för screening av kognitiv svikt vid exempelvis Alzheimers sjukdom, stroke, KOL och hjärtsvikt. Det bedömer visuospatial förmåga, inlärning och minne, exekutiva funktioner, uppmärksamhet, abstraktionsförmåga, språk samt tids- och platsorientering.

MoCA ryms på en A4-sida. Där ska patienten göra ett trail making test, kopiera en kub, rita en klocka, säga namnet på tre avbildade djur, minnas fem ord, återge siffror framlänges och baklänges, knacka i bordet vid rätt bokstav, subtrahera i huvudet, upprepa meningar, ange så många ord som möjligt som börjar på viss bokstav, ange likheter mellan olika ord samt svara på frågor om orientering i tid och rum.

Scoring (poängsättning) #

Uppgifterna poängsätts efter hur väl de är lösta. Maxpoäng är 30.

Administrationstid #

Cirka 10 minuter.

Instruktion #

Det är vårdpersonalen som ger patienten instruktioner för varje moment. Fullständiga instruktioner finns på MoCA:s hemsida: https://www.mocatest.org/splash/

Respondentålder #

55 till 85 år. Svenska normer finns från 65 till 85 år.

Test-retest reliabilitet #

r = 0,92.

Sensitivitet: 100 % för Alzheimers sjukdom.

Specificitet: 87 %.

Mer om reliabilitet, sensitivitet och specificitet: Värdena ovan är från originalartikeln. Det finns flera studier gjorda med MoCA för andra tillstånd än Alzheimer. Exempel är stroke, vaskulär demens, Parkinsons sjukdom, missbruk och KOL. En bra sammanfattning av forskningen finns i Julayanont & Nasreddine (2017). Mycket finns också att läsa på MoCA:s hemsida: https://www.mocatest.org/splash/

Cronbachs alfa #

α = 0,83

Svenska normer #

Baseras på data från 756 friska individer i åldern 65–85 år. Ålder och antal utbildningsår påverkar resultatet. Enligt DSM-5-kriterierna brukar personer med lindrig kognitiv funktionsnedsättning prestera 1–2 standarddeviationer (SD) under referensmedelvärdet på kognitiva test. Vid kognitiv sjukdom (demens) presteras vanligen resultat sämre än 2 SD under referensmedelvärdet. Gränsvärden i tabellen nedan räknades fram baserat på normeringsgruppen och är uppdelade i ålder och utbildningsnivå (Borland & Palmqvist, 2017). Den svenska normeringen ger lägre värden än de förslagna i den kanadensiska originalartikeln. Där föreslogs <26 poäng för att misstänka kognitiva nedsättningar, där patienter med mindre än 12 utbildningsår erhöll ett extra poäng.

Se gränsvärdena via denna bild: https://fbanken.se/uppladdat/MoCA.png

Svenska rättigheter #

Se MoCA:s hemsida (https://www.mocatest.org/splash/). MoCA är fritt att använda i vård och undervisning under förutsättning att det inte kostar patient eller elev något. För att använda MoCA i forskning krävs tillstånd, se hemsidan. Det är inte tillåtet att lägga ut MoCA testet på annan webbsida än mocatest.org.

Utländska normer #

Maximalt antal poäng är 30. Den kanadensiska originalartikeln föreslog en gräns vid <26 poäng för att misstänka kognitiva nedsättningar, där patienter med mindre än 12 utbildningsår erhöll ett extra poäng (Nasreddin m fl, 2005).

Abstract originalartikel #

OBJECTIVES: To develop a 10-minute cognitive screening tool (Montreal Cognitive Assessment, MoCA) to assist firstline physicians in detection of mild cognitive impairment (MCI), a clinical state that often progresses to dementia. DESIGN: Validation study. SETTING: A community clinic and an academic center. PARTICIPANTS: Ninety-four patients meeting MCI clinical
criteria supported by psychometric measures, 93 patients with mild Alzheimer’s disease (AD) (Mini-Mental State Examination (MMSE) score17), and 90 healthy
elderly controls (NC). MEASUREMENTS: The MoCA and MMSE were administered
to all participants, and sensitivity and specificity of both measures were assessed for detection of MCI and mild AD. RESULTS: Using a cutoff score 26, the MMSE had a sensitivity of 18% to detect MCI, whereas the MoCA detected 90% of MCI subjects. In the mild AD group, the MMSE had a sensitivity of 78%, whereas the MoCA detected 100%. Specificity was excellent for both MMSE and MoCA (100% and 87%, respectively). CONCLUSION: MCI as an entity is evolving and somewhat
controversial. The MoCA is a brief cognitive screening tool with high sensitivity and specificity for detecting MCI as currently conceptualized in patients performing
in the normal range on the MMSE. (Nasreddin m fl, 2005)

Referens #

Borland E, Palmqvist S (2017) MoCA svensk normering: Svenska gränsvärden för bedömning av kognitiv nedsättning framtagna, Läkartidningen. 2017;114:EWAY, Lakartidningen.se 2017-11-01

Julayanont & Nasreddine (2017), Montreal Cognitive Assessment (MoCA): Concept and Clinical Review i Larner AJ (2017), Cognitive screening instruments: A practical approach (second edition), Springer, Cham, 2017

Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V, Charbonneau S, Whitehead V, Collin I, Cummings JL, Chertkow H. The Montreal Cognitive Assessment (MoCA): A Brief Screening Tool For Mild Cognitive Impairment. Journal of the American Geriatrics Society 53:695-699, 2005.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Peter Ankarberg, psykolog, Vårdcentralen Hagfors

Webblänk #

https://www.mocatest.org/splash/
Här finns test och instruktioner tillgängliga gratis för användande i sjukvård och utbildning under förutsättning att testet är gratis för patienten/eleven.