Maudsley Obsessive-Compulsive Scale

Antal items #

30

Svarsalternativ #

Sant eller Falskt. Ge 1 poäng varje gång klientens svar matchar mallen (se bilaga!).

Delskalor #

Resultatet presenteras som totalpoäng och/eller som delpoäng på följande 4 delskalor:
1. Check
2. Wash
3. Slowness
4. Doubting

Tidsintervall #

Just nu.

Administrationstid #

5 minuter

Instruktion #

Svara på frågorna genom att sätta ett kryss under det svar som stämmer för Dig just nu (sant eller falskt) efter varje fråga. Det finns inga rätta eller felaktiga svar på frågorna.
Fyll i snabbt utan att tänka alltför länge på varje enskild fråga.

Respondentålder #

Okänt.

Test-retest reliabilitet #

r = mellan 0.69 och 0.84 (okänt tidsintervall)

Cronbachs alfa #

α = 0.85 (men Emmelkamp (1999) har fått lägre värden)

Svenska normer #

Okänt

Svenska rättigheter #

Okänt, men enligt mejl från upphovsmannen 2005-09-28 är det fritt att använda: ”Dear Per, Please feel free to use the Moci for any research or clinical purpose you and your students wish.
With best wishes, Jack Rachman.”

Utländska normer #

Originalartikeln:
OCD-patienter: totalpoäng M=18.86 (sd=4.92)
Studentpopulation: totalpoäng M=6.32 (sd=3.92)

Richter (1994):
OCD-patienter: totalpoäng M=13.67 (sd=6.01)

Utländska rättigheter #

Rachman@unixg.ubc.ca (Formuläret finns publicerat i originalartikeln)

Abstract originalartikel #

A simple questionnaire was developed as an instrument for assessing the existence and extent of different obsessional-compulsive complaints. Two major types of complaint, checking and washing compulsions, and two minor types, slowness and doubting, were established. The final form of the questionnaire, and major properties, are presented.

Referens #

Hodgson, R. J., & Rachman, S. (1977). Obsessional-compulsive complaints. Behaviour Research and Therapy, 15, 389-395.