Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8)

Morisky Medication Adherence Scale finns bland annat i en 8-item version, ofta förkortad MMAS-8. MMAS-8 avser att mäta graden av en patients följsamhet till det föreskrivna medicineringsschemat, vilket är av särskild vikt inom områden som behandling av kroniska tillstånd, till exempel hypertension (högt blodtryck). Skalan består av åtta frågor som täcker olika aspekter av medicineringsföljsamhet, inklusive glömska, underlåtenhet att ta medicin vid vissa tillfällen, och att avsiktligt undvika medicinering. Dessa frågor är utformade för att identifiera beteenden som kan indikera lägre nivåer av följsamhet, med målet att underlätta tidig upptäckt och intervention för att förbättra patientutfall.

Frågorna i MMAS-8 omfattar bland annat patientens glömska, “nonchalans” mot medicinintag i vissa tidsperioder, och attityder mot medicinering, såsom om patienten känner sig bättre och därmed hoppar över doser. Svar på dessa frågor kombineras för att ge en övergripande poäng som indikerar nivån av följsamhet, där en lägre poäng tyder på mindre följsamhet och en högre poäng indikerar högre följsamhet. Skalan har använts i en rad olika forskningsstudier och kliniska inställningar för att bedöma följsamhet och dess inverkan på behandlingsutfall.

Trots dess användning bör MMAS-8 hanteras med försiktighet på grund av vissa rapporterade problem med dess validitet och tillförlitlighet. Ett exempel på dessa utmaningar är återkallelsen av en artikel av Morisky et al. (2008), som diskuterade skalan. Artikeln drogs tillbaka efter att oberoende granskning hade identifierat allvarliga brister i den statistiska analysen, vilket ledde till missvisande resultat angående skalan sensitivitet och specificitet.

Återkallelsen understryker behovet av försiktighet vid användning av MMAS-8 och andra liknande instrument. Det är avgörande för forskare och kliniker att vara medvetna om dessa begränsningar och att överväga dem i tolkningen av skalan resultat. Det understryker också betydelsen av att fortsätta att utveckla och validera mätverktyg inom medicineringsföljsamhet för att säkerställa att de är både tillförlitliga och giltiga för användning i forskning och klinisk praxis.