Merill Palmer-Revised

Beskrivning #

Testbatteri avsett att användas för att göra en utvecklingsbedömning av små och späda barn.

MP är indelat i

1. Ett kognitivt batteri och

2. En grovmotorisk bedömning.

Ett generellt index erhålls som speglar barnets allmänna kognitiva utvecklingsnivå. Batteriet är indelat i tre domäner: Kognition, Finmotorik och Receptivt språk.

Ytterligare 3 tilläggsskalor finns som mäter barnets Minne, Bearbetningshastighet och Visuomotorik. Barnet behöver inte kunna uttrycka sig verbalt utan kan aktivera leksaker eller peka på stimulusbilder. Det grovmotoriska batteriet är uppbyggt kring viktiga motoriska utvecklingsfaser. I åldern 0-2 år bedöms postural kontroll och rörelseförmåga. I 3-årsåldern tillkommer viljestyrd kontroll av större motoriska rörelser.

Administrationstid #

Hela batteriet tar flera timmar.

Respondentålder #

0-6 år (1 månad – 6:5 år)

Test-retest reliabilitet #

r = 0.84 – 0.90
(Dunerfeldt m.fl., 2010)

Svenska normer #

Inga svenska normer. Amerikanska normer. Svenskt manualsupplement finns med kulturell och språklig bearbetning.

Svenska rättigheter #

Hogrefe Psykologiförlaget www.hogrefe.se

Initial kostnad:

13 300 kr

Fortsatt användning:

Testprotokoll kognitivt batteri/grovmotorisk bedömning: 460 kr/10 protokoll

Sammanställningsblankett: 275 kr/10 st

Svarsblankett kopiering A: 165 kr/10 st

Svarsblankett kopiering B: 165 kr/10 st

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.