A Developmental NEuroPSYchological Assessment (version 2)

Beskrivning #

NEPSY-II är en omfattande neuropsykologisk undersökningsmetod som ger en bild av ett barns kognitiva fungerande inom sex olika domäner; Uppmärksamhet och exekutiva funktioner, Språkliga funktioner, Minnes- och inlärningsfunktioner, Sensomotoriska funktioner, Social perception samt Visuomotoriska funktioner. Den svenska versionen omfattar totalt 30 deltest.

Delskalor #

Domän Uppmärksamhet och exekutiva funktioner
Domän Språkliga funktioner
Domän Minnes- och inlärningsfunktioner
Domän Sensomotoriska funktioner
Domän Social perception
Domän Visuospatiala funktioner

Scoring (poängsättning) #

Resultat från NEPSY-II kan endast beräknas med hjälp av ett scoringprogram, handscoring är ej möjlig.

Administrationstid #

Flexibel; beroende på antalet administrerade deltest.

Respondentålder #

3–16 år

Svenska normer #

Det svenska utprövningsarbetet beskrivs i manualen. Amerikanska normer tillämpas.

Svenska rättigheter #

Pearson Sweden AB

Webblänk #