NEuroPSYchological tests

Beskrivning #

NEPSY är en barnneurologisk undersökningsmetod som har sin förankring i Lurias teorier. Testningen ger tillsammans med en begåvningsbedömning av barnet en helhetsbild av barnets utveckling och kan utgöra en god grund för neuropsykologisk bedömning, åtgärdsplanering och uppföljning av barn med någon form av utvecklingsavvikelse eller dysfunktion (damp, utvecklingsstörning, språkstörning eller rörelsehinder). NEPSY består av 27 deltest fördelade på 5 domäner: Uppmärksamhet/exekutiva funktioner, språkliga funktioner, sensomotoriska funktioner, visuomotoriska funktioner samt minnes- och inlärningsfunktioner. I manualen finns instruktioner om vilka deltest som är lämpliga att administrera för olika diagnostiska frågeställningar. Man kan börja med 1-2 deltest på varje domän (vilket kan räcka gällande mindre omfattande utredningar) och sedan utöka efter behov.

Behörighet #

Leg. psykolog

Antal items #

27 deltest

Administrationstid #

20 minuter – flera timmar beroende på hur många av de 27 deltesten som administreras.

Respondentålder #

3-12 år

Svenska normer #

Finns svenska normer framtagna av Margareta Kihlgren, Uppsala. Normeringarna startade 1995 och består av 500barn. (Dunerfeldt m.fl., 2010)

Svenska rättigheter #

Hogrefe Psykologiförlaget www.hogrefe.se* eller

Pearson www.pearsonassessment.se**.

Inital kostnad:

Komplett med manualer, testmaterial och 10 st testprotokoll för varje åldersgrupp: *8500 kr **10000 kr

Fortsatt användning:

Testprotokoll

3:0-4:11 år: *425 kr **495 kr för 10 st

5:0-12:11 år: *475 kr **555 kr för 10 st

Testprotokoll Bildflöde

5:0-12:11 år samt Figurkopiering 3:0-12:11 år: *225 kr **260 kr för 10 st

Övriga testprotokoll *175 kr **200 kr för 10 st

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.