Positive and Negative Affect Scales

Beskrivning #

PANAS är ett självskattningsinstrument som består av 20 frågor som mäter de relativt oberoende faktorerna av den positiva (PA) och negativa (NA) affekten. Dimensionen av positiv affekten går från ett tillstånd av entusiasm och aktivering till ett tillstånd av tröghet och letargi (låg positiv affekt). Dimensionen av negativ affekt går från ett tillstånd av subjektiv vånda och aversiv arousal till ett tillstånd lugn och frid (låg negativ affekt). Respondenterna anger på en femgradig likert liknande skala till vilken grad de känner har känt en lista av adjektiv över en specifik tidsperiod. PANAS har används med multipla tidsintervallen, som dagar, senaste dagar, vecka, senaste veckorna, år, och generellt.

Antal items #

20

Scoring (poängsättning) #

Separat resultat från PA och NA skalan är uträknade genom att summera svaren från frågorna från varje skala.

Den positiva affekt skalan innehåller frågorna 1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 17, och 18, där den negativa affekt skalan innehåller de resterande frågorna.

Administrationstid #

Mindre än 5 minuter.

Test-retest reliabilitet #

0.47 (just nu) – 0.68 (generell) för PA skalan och 0.39 (just nu – 0.71 (generell) för NA skalan

Cronbachs alfa #

αs 0.88 – 0.90 för PA skalan

αs 0.84 – 0. 87 för NA skalan

Utländska normer #

Medelvärden för skalorna från en stor population av studenter som använder sju olika tidsramar är rapporterade.

För de ”i denna stund” instruktionerna, Medelvärdet för PA skalan var 29.7 (SD = 7.9) och för NA skalan 14.8 (SD = 5.4).

För de ”generella” instruktionerna, medelvärdet för PA skalan var 35.0 (SD = 6.4) och för NA skalan 18.1 (SD = 5.9). för en grupp inlagda patienter, när de ”generella” instruktionerna används, medelvärdet för PA skalan var 32.5 (SD = 7.5) och för NA skalan 26.6 (SD = 9.2).

Referens #

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and Calidation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality an Social Psychology, 54, 1063 – 1070.