Parent Child Early Relational Assessment

Beskrivning #

Bedömning av kvalitén i samspelet mellan föräldrar och deras barn. Barn och förälder filmas i sessioner om 4-5 minuter vid matning, en strukturerad uppgift, fri lek och separation/återförening. Det filmade samspelet mellan förälder och barn kodas på femgradig Likertskala i sex föräldra-, fyra barn- och två dyadiska dimensioner. De kodade variablerna syftar till att bedöma förälderns bidrag, barnets bidrag och till slut den gemensamma kvaliteten i samspelet.

Behörighet #

Inga formella ubtildningskravmen utbildning rekommenderas.

Administrationstid #

Samspelet filmas i fyra situationer om 4-5 minuter vardera. Total tidsåtgång 2-10 timmar.

Respondentålder #

Åldrarna 0-4 år, för bedömning av samspelet mellan barnet och dess förälder.

Svenska normer #

Inga svenska normer. Översättningar och normeringar pågår i de nordiska länderna.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.