Posttraumatic Stress Disorder Checklist (version 4)

Beskrivning #

PTSD symptom checklist mäter de 17 DSM-4-symptomen av PTSD. Notera att det finns en nyare version som bygger på DSM-5 som kallas för PCL-5. Den versionen har en egen sida här på fBanken Den versionen är översatt till svenska av Nenad Paunovic (kontakt@kbterapi.se).

Antal items #

17

Svarsalternativ #

1 = Inte alls, 2 = Lite, 3 = Lindrigt, 4 = En hel del, 5 = I högsta grad

Delskalor #

Inga

Scoring (poängsättning) #

Vanligaste förfarandet är att summera ihop poängen för varje item (1-5) vilket ger en totalpoäng på 17-85. En annan metod baserar sig på symtomkluster där en dikotom poäng ges beroende på om respondenten har (poäng 3-5) på minst ett påträngandeitem, tre undvikandeitem och två överspändhetsitems.

Tidsintervall #

Den senaste månaden (men upphovsmännen uppmanar att ändra till den tidsintervall som är av intresse).

Administrationstid #

5 – 10 minuter

Instruktion #

Nedan följer en lista över problem och besvär som kan uppstå efter stressfyllda/traumatiska livshändelser. Läs igenom beskrivningen av varje problem eller besvär noga och kryssa sedan för den siffra som bäst stämmer in på hur stort problem vart och ett av alternativen 1-17 varit för dig under den senaste månaden.

Respondentålder #

Vuxna. Används även för äldre tonåringar.

Test-retest reliabilitet #

r = 0.96 (2-3 dagar)

Cronbachs alfa #

α = 0.94

Svenska normer #

Arnberg et al. (2014) rapporterar i en studie på tsunamiöverlevare följande medelvärden
katastrofdrabbade med PTSD M = 56.2 (sd = 10.3).
Katastrofdrabbade utan PTSD M =26.7 (sd = 10.9)
Referensgrupp med minimal exponering för trauma M = 19.7 (sd = 6.3).

I samma studie har gränsvärde : >40 använts vilket visat god diskriminativ förmåga (.94) och god sensitivitet (1.0) och specifitet (0.87)

Svenska rättigheter #

Fri att använda i forskning och klinisk verksamhet. Formuläret finns att tillgå via Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet.

Utländska normer #

Soldater med PTSD: M= 63.58 (sd=14.14) Soldater utan PTSD: M= 34.40(sd=14.09) Våldtagna civila med PTSD: M= 55.0 (sd=16.7) Gränsvärden för PTSD: Militärpopulation = 50 poäng eller mer Icke Militärpopulation = 44 poäng eller mer

Utländska rättigheter #

Frank Weathers (weathfw@mail.auburn.edu)

Abstract originalartikel #

Abstract originalartikel: The psychometric properties of the PTSD Checklist (PCL), a new, brief, self-report instrument, were determined on a population of 40 motor vehicle accident victims and sexual assault victims using diagnoses and scores from the CAPS (Clinician Administered PTSD Scale) as the criteria. For the PCL as a whole, the correlation with the CAPS was 0.929 and diagnostic efficiency was 0.900 versus CAPS. Examination of the individual items showed wide ranging values of individual item correlations ranging from 0.386 to 0.788, and with diagnostic efficiencies of 0.700 or better for symptoms. We support the value of the PCL as a brief screening instrument for PTSD.

Referens #

Blanchard, E.B., Jones-Alexander, J., Buckley, T.C., & Forneris, C.A. (1996). Psychometric properties of the PTSD Checklist (PCL). Behaviour Research and Therapy, 34, 669-673. Weathers, F.W., Litz, B.T., Herman, D.S., Huska, J.A., & Keane, T.M. (1992, October). The PTSD Checklist (PCL): Reliability, validity, and diagnostic utility. Paper presented at the 9th annual meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, San Antonio, Texas.

Arnberg, F.K., Michel, P.-0., & Johannesson, K.B., Properties of Swedish Posttraumatic Stress Measures after a Disaster, Journal of Anxiety Disorders (2014). http://dx.doi.org/10.1016/j.janxdis.2014.02.005

Informationens bäst-före-datum #

2026-05-01