Posttraumatic Stress Disorder Checklist (version 5) [PCL-5]

Beskrivning #

PCL-5 används för att preliminärt screena för en möjlig PTSD diagnos, fastställa en preliminär PTSD diagnos, eller bekräfta en fastställd PTSD diagnos, samt för att utvärdera en behandling/insats genom att administreras före och efter behandling, samt vid eventuella uppföljningar.

Föregångaren till PCL-5 är PCL-S. PCL-S byggde på DSM-IV (17 kriterier) och PCL-5 bygger på DSM-5 (20 kriterier). Det finns en stor mängd studier där PCL-S har utvärderats. För PCL-5 finns inte samma mängd referenser beroende på att den bara använts sedan 2013. PCL-5 har ersatt PCL-S i valideringsstudier sedan 2013.

I det regionala vårdprogrammet för PTSD förordas för närvarande PCL-S och IES-R. IES-R mäter en begränsad uppsättning PTSD-symtom den sista veckan, d.v.s. inte i enlighet med DSM-5 kriterierna för PTSD. Dessutom används PCL-5 mer i forskningssammanhang än IES-R.

Under hösten 2021 är en svensk psykometrisk studie på PCL-5 under review (Bondjers och medarbetare, se referenslista). Denna studie har funnit stöd för reliabiliteten i den svenska versionen av PCL-5, genom påvisad god Cronbach’s alfa, test-retest reliabilitet, bra intern konsistens och god konvergent validitet. Studien noterar dock att ett tydligt gränsvärde för screening av PTSD är svårt att fastställa i den svenska versionen av PCL-5. Studien föreslår ett gränsvärde på 31 för screening av personer med misstänkt PTSD och 37 för i större undersökningar på mer allmän population, exempelvis statistiska undersökningar. Trots dessa gränsvärden visar studien på diskrepans mellan PTSD-bedömning från och PCL-5 och kliniska utredningar.

 

Antal items #

20 symptomfrågor

 

Svarsalternativ #

Sida 1 innehåller frågor beträffande händelsens art och hur respondenten upplevt denna. “Vad hände, när hände det, hur upplevde du det”.

Sida 2 innehåller frågor om vilka symptom personen upplevt under den senaste månaden. “Hur mycket var du besvärad av” följt av 20 olika symptom. Svarsalternativ: Inte alls (0), lite grann (1), måttligt (2), ganska mycket (3) och extremt (4).

 

Scoring (poängsättning) #

I journalanteckningen ska först svaren på de fem onumrerade frågorna på sidan 1 redovisas i fritext. Efter den första skattningen behöver sedan endast sida 2 administreras, som ett symptommått vid följande tidpunkter: (a) under behandlingen som ett processmått, (b) direkt efter behandlingen för att utvärdera behandlingen/insatsen, samt (c) vid eventuella uppföljningar för att se om behandlingens/insatsens eventuella effekt kvarstår/minskar/ökar.

En totalpoäng av svårighetsgraden av varje symptomkluster erhålls genom att summera samtliga svarskattningar inom respektive symptomkluster enligt följande:

• Symptomkluster B (påträngande symptom): den beräknade poängsumman av frågorna 1-5.

• Symptomkluster C (undvikandebeteenden): den beräknade poängsumman av frågorna 6-7.

• Symptomkluster D (negativa förändringar i emotioner och sinnesstämningar): den beräknade poängsumman av frågorna 8-14.

• Symptomkluster E (symptom på förhöjd fysiologisk aktivering): den beräknade poängsumman av frågorna 15-20.

Tolkningen av PCL-5 ska göras av en kliniker genom att summera svarsskattningarna på samtliga 20 symptomfrågor (intervall – 0-80). Det preliminärt fastslagna gränsvärdet för en PTSD-diagnos (≥ 31) (se dock mer information under diagnos nedan).

Redovisa förbättringar av PTSD symptom på PCL-5 som ett resultat av en behandling/insats enligt följande:

(a) om förbättringen understiger 5 poäng: ingen märkbar förbättring har skett

(b) vid en förbättring på 5-9 poäng: det finns en indikation på en tillförlitlig förbättring, d.v.s. en förbättring som inte beror på slumpen

(c) vid en 10-20 poängs minskning: behandlingen/insatsen har lett till en kliniskt signifikant förbättring.

 

Diagnos #

PCL-5 mäter symtomgraden på samtliga 20 kriterier för PTSD enligt DSM-5. En provisorisk PTSD diagnos kan fastställas genom att man vid poängsammanslagningen endast inkluderar de svar som har fått minst en måttlig skattning (d.v.s. 2 eller högre). I övrigt följer man de diagnostiska kriterierna enligt DSM-V. PCL-5 kan även användas för att bekräfta en PTSD diagnos efter att en diagnos har fastställts med hjälp av semi-strukturerad intervju för PTSD enligt DSM-5 (företrädesvis Kliniker-Administrerade PTSD skalan [CAPS på engelska]).

Ett resultat (cut-off score) på 31 poäng är föreslaget som gränsvärde för individuell diagnos av person som misstänkts lida av PTSD. Dock, som nämnts ovan, har en svensk studie visat att detta gränsvärde inte uppvisar erforderlig samstämmighet med kliniska bedömningar av PTSD. Ett lägre gränsvärde (23 poäng) skulle behöva användas för att uppnå tillräcklig specifitet i diagnos, om diagnos skulle baseras på PCL-5 ensamt.

 

Tidsintervall #

PCL-5 mäter PTSD-symtom den senaste månaden.

 

Administrationstid #

PCL-5 är enkelt att fylla i för de flesta patienter. PCL-5 tar ungefär 5-10 minuter att genomföra.

 

Instruktion #

Denna svarsblankett frågar om problem som du kan ha haft efter en mycket stressfylld erfarenhet som innefattar faktisk eller hot om död, allvarlig skada, eller sexuellt våld. Detta kunde vara något som hände dig direkt, någonting du bevittnade, eller någonting du lärde dig hände en nära familjemedlem eller nära vän. Några exempel är en allvarlig olycka; brand; katastrof såsom en orkan, tornado, eller jordbävning; fysisk eller sexuell attack eller misshandel; krig; mord; eller självmord.

Först, vänligen svara på några få frågor om din värsta händelse, vilket för denna svarsblankett innebär den händelse som just nu besvärar dig mest. Detta kan vara en av exemplen ovan eller någon annan mycket stressfylld erfarenhet. Dessutom, det kan vara en enstaka händelse (till exempel, en bilkrasch) eller flertal liknande händelser (till exempel, flertal stressfyllda händelser i en krigszon eller upprepade sexuella övergrepp).

För det andra, håll denna värsta händelse i åtanke, läs var och en av problemen på nästa sida och ringa sedan in en av siffrorna till höger för att indikera hur mycket du har varit besvärad av det problemet under den senaste månaden.

 

Svenska rättigheter #

PCL-5, svensk version september 2015 (engelsk originalförlaga 8/14/2013, Weathers, Litz, Keane, Palmieri, Marx & Schnurr; National Center for PTSD, USA).

Översatt från engelska. Svensk validering via Nenad Paunovic´, Docent i psykologi, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi (september 2015). Språkgranskad enligt ISO 9001:2008 och EN-15038:2006. Nenad Paunovic har till stor del varit behjälplig med framtagandet av nedanstående information och tolkningsmall.

 

Abstract originalartikel #

Nedan abstract är från svensk studie utfärd på den svenska versionen av PCL-5, som vid tidpunkten för denna uppdatering är under review:

This study aimed to (1) examine the internal consistency, test-rest reliability and validity of the Swedish version of the PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5), (2) assess the latent structure of the PCL-5 by comparing the four-factor DSM-5 model to the six-factor externalising behaviour and anhedonia model and the seven-factor hybrid model as well as examine the effect of these models on prevalence rates, and (3) examine the diagnostic utility of different threshold scores for the PCL-5.
Methods: Trauma-exposed adult participants (N = 248, 79% female) were assessed with the Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5), and responded to the PCL-5 and other measures of psychological health.

Results: The PCL-5 demonstrated good reliability and convergent validity, but limited divergent validity. The latent structure of the instrument was best described with the anhedonia and hybrid model, whereas the DSM-5 and externalising behaviour models did not provide acceptable fit. The models rendered different prevalence rates of PTSD, ranging from 17% with the hybrid model to 38% with the DSM-5 model. A PCL-5 score of 31 showed the highest quality of efficiency._

_Conclusion: The results provide support for the Swedish version of the PCL-5 as a self-report questionnaire and screening tool for PTSD.

 

Referens #

Bondjers, K., Willebrand, M., Arnberg, F. (under review) Psychometric Properties of the Swedish Version of the PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5): Sensitivity, Specificity, Diagnostic Accuracy and Structural Validity in a Mixed Trauma Sample.

 

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Kristina Bondjers

 

Nerladdning #