Post-traumatic Stress Diagnostic Scale

Table of Contents

Beskrivning #

PDS (Foa et al, 1997) är ett självskattningsformulär som speglar diagnoskriterierna för PTSD enligt DSM-IV. Formuläret inleds med en checklista över traumatiska händelser samt frågor rörande kriterium A och B.

Därefter följer en del där deltagaren skattar hur ofta under den senaste månaden han/hon besvärats av de symtom inom delskalorna återupplevande, undvikande och överspändhet som finns listade i DSM-IV. Detta skattas på en fyragradig skala, från ”inte alls eller endast en gång” till ”5 eller flera gånger i veckan/nästan alltid”. Formuläret innehåller även frågor om symtomens varaktighet, starttillfälle och påverkan på viktiga livsområden.

Skalan har visats ha god överensstämmelse med andra mått för traumatisk stress, såväl självskattningsformulär som strukturerade bedömningsintervjuer (Foa et al., 1997). I en studie (Griffin, Uhlmanisek, Resick & Mechanic, 2004) hittades en god överensstämmelse mellan PDS och CAPS, om än med en tendens till överdiagnostisering i PDS. Skalan har en mycket god intern konsistens (α = .92) och även god test-retestreliabilitet (r = .83) (Foa et al., 1997). En hög korrelation mellan PDS och utfallsmått för depression och ångest har hittats. Foa et al (1997) ifrågasätter därför formulärets, och även diagnosens, diskriminativa förmåga. Oenighet råder om lämplig cutoff-poäng för diagnos (Griffin et al., 2004).