Panic Disorder Severity Scale

Beskrivning #

PDSS är ett skattningsinstrument avsett som hjälpmedel i den kliniska bedömningsintervjun för att mäta svårighetsgraden av ett redan konstaterat paniksyndrom. Skalan har 7 items med tonvikt på grundläggande karakteristika för paniksyndrom. Items inkluderar frekvens av panikattacker, begränsade panikattacker, obehag och plåga orsakad av panikattacker och begränsade attacker, förväntansångest, agorafobisk rädsla och undvikande, panikrelaterade vegetativa symtom rörande rädsla och undvikande samt hindrande inverkan vad gäller arbete och socialt liv. Skattningen görs på en femgradig Likertskala (0=inget; 4=extremt). Preliminära analyser visar att Paniksyndromskalan har goda psykometriska egenskaper i populationen (Paniksyndrompopulationen)

Paniksyndromskalan är avsedd att användas av psykiater, psykologer eller andra utbildade
specialister som är väl förtrogna med kliniskt paniksyndrom (alltså inte av patienter själv!). Skalan har börjat användas mycket i studier för att bedöma svårighetsgraden hos individer som har diagnostiserats med paniksyndrom.

Antal items #

7

Svarsalternativ #

0= inget eller förekommer inte
1= lindrigt, tillfälliga symtom, lätt störande
2= måttligt; frekventa symtom, viss hindrande inverkan i social sammanhang eller i yrkeslivet men fortfarande överkomligt
3= kraftigt; mycket frekventa symtom, orsakar betydande hinder i sociala sammanhang eller i yrkeslivet
4= extremt; nästintill konstant förekommande symtom, orsakar mycket stora hinder i sociala sammanhang eller i yrkeslivet

Delskalor #

1, 2 eller 7.
Vid 2 faktorlösning utgör item 1 & 2 den första faktorn (panikfrekvens och obehag), och item 3-7 den andra faktorn.

Tidsintervall #

Senaste månaden.

Administrationstid #

10-15 minuter

Instruktion #

[Instruktionen är mycket lång och endast en del redovisas här] Syftet är att skatta svårighetsgraden av paniksyndrom med eller utan agorafobi. Skattningen görs generellt för den sista månaden för att få en uppskattning av frekvens och svårighetsgrad av panikattacker. Annan tidsperiod än en (1) månad kan skattas men bör då gälla samtliga items.

Respondentålder #

Okänt.

Test-retest reliabilitet #

Okänt.
Interbedömaröverensstämmelsen är bra (r=.88 för hela skalan, och r=.73-.87 för olika items).

Cronbachs alfa #

α = 0. 65

Svenska normer #

Okänt.

Svenska rättigheter #

Översatt av Kai Nilsson år 2000. Be om lov före användning. www.kbtbyran.se Telefon: 0708 – 89 64 17

Utländska normer #

I studier presenteras oftast ett totalvärde, men normdata finns endast för separata items.

Item 1; M=1.83 (sd=0.82)
Item 2; M=2.19 (sd=0.61)
Item 3; M=1.94 (sd=0.75)
Item 4; M=1.23 (sd=0.65)
Item 5; M=1.08 (sd=0.58)
Item 6; M=1.29 (sd=0.98)
Item 7; M=1.55 (sd=0.82)

Utländska rättigheter #

shearmk@msx.upmc.edu

Abstract originalartikel #

Developed and evaluated a brief, clinician rating scale for the assessment of overall panic disorder–the panic disorder severity scale (PDSS). 10 independent evaluators used the 7-item PDSS to assess 186 patients with principal Mental Disorders-III-Revised (DSM-III-R) diagnoses of panic disorder. In addition, 89 of these Ss were reevaluated with the same scale after short-term treatment. A subset of 24 Ss underwent 2 independent assessments to establish interrater reliability. Internal consistency, convergent and discriminant validity, and sensitivity to change were also determined. Results indicate that the PDSS was associated with excellent interrater reliability, moderate internal consistency, and favorable levels of validity and sensitivity to change. Individual items show good convergent and discriminant validity. Analysis suggests a 2-factor model fit the data best. It is concluded that the PDSS is a simple, efficient way for clinicians to rate severity in patients with established diagnoses of panic disorder.

Referens #

Shear, M. K., Brown, T. A., Barlow, D. H., Money, R., Sholomskas, D. E., Woods, S. W., et al. (1997). Multicenter collaborative Panic Disorder Severity Scale. American Journal of Psychiatry, 154, 1571-1575.

Informationens bäst-före-datum #

2026-08-24