Personality Inventory for DSM-5 (vuxen)

Beskrivning #

PID-5 S Vuxen är en självskattningsskala avseende personlighetsegenskaper som kan användas vid fördjupad utredning av personlighetsrelaterad problematik inom psykiatriska och angränsande verksamheter.

PID-5 S Vuxen omfattar 220 frågor. Arbete pågår med att översätta även kortare versioner till svenska – en som omfattar 100 frågor och en som omfattar 25 frågor. På sikt kommer sannolikt även en anhörigversion att översättas.

Kritiken mot personlighetsdiagnostiken på axel II i DSM-IV-TR riktades i hög grad mot den bristande validiteten och frånvaron av vetenskapligt grundade konstrukt bakom kriterierna. Den alternativa nya modellen grundades i personlighetskonstrukt som har likheter med den så kallade femfaktorteorin, som är väl etablerad inom psykologisk personlighetsforskning. För att få en tillfredsställande empirisk grund konstruerades personlighetsinventoriet PID-5.

Skattning resulterar i 25 personlighetsaspekter inklusive anhedoni, ängslighet, uppmärksamhetssökande, känslolöshet, bedräglighet, depressivitet, distraherbarhet, excentricitet, känslomässig instabilitet, grandiositet, fientlighet, impulsivitet, undvikande av närhet, ansvarslöshet, manipulativt beteende, kognitiv och perceptuell dysreglering, perseveration, begränsad förmåga till känslouttryck, rigid perfektionism, risktagande, separationsångest, undergivenhet, misstänksamhet, tillbakadragenhet, och ovanliga föreställningar och erfarenheter, med varje egenskap bestående av 4-14 påståenden.

Tre specifika egenskaper kan kombineras för att producera indexvärden av de fem bredare personlighetsdragen negativ affekt, avstängdhet, antagonism, dysinhibering, och psykotism. För att behålla kliniskt lättillgängliga beskrivningar av ett antal av de kliniskt väl etablerade formerna av personlighetssyndrom gjordes en koppling till de fem personlighetsdrag som personlighetsinventoriet syftar till att belysa. Det här resulterade i att sex av de totalt tio olika formerna av personlighetssyndrom som beskrivs i DSM-IV-TR nu fick en förankring i empirisk metodik, där förutsättningarna för validitet i beskrivningarna borde vara bättre.

De personlighetssyndrom som kom att beskrivas med stöd i den alternativa nya modellen är antisocial, ängslig, borderline, narcissistisk, tvångsmässig och schizotyp.

Antal items #

25 eller 100 eller 220

Svarsalternativ #

Mycket falskt eller ofta falskt (0), Ibland falskt (1), Ibland sant (2), Mycket sant eller ofta sant (3).

Delskalor #

Skattning leder fram till nedanstående 25 personlighetsaspekter genom att var och en av dessa beskrivs av 4-14 påståenden.

1) Anhedoni
2) Ängslighet
3) Uppmärksamhetssökande
4) Känslolöshet
5) Bedräglighet
6) Depressivitet
7) Distraherbarhet
8) Excentricitet
9) Känslomässig instabilitet
10) Grandiositet
11) Fientlighet
12) Impulsivitet
13) Undvikande av närhet
14) Ansvarslöshet
15) Manipulativt beteende
16) Perceptuell dysreglering
17) Perseveration
18) Begränsade känslouttryck
19) Rigid perfektionism
20) Risktagande
21) Separationsångest
22) Undergivenhet
23) Misstänksamhet
24) Ovanliga föreställningar
25) Tillbakadragenhet

Scoring (poängsättning) #

The following items should be reverse-scored (i.e 0 -> 3, 1 -> 2, 2 ->1, 3 ->0):
7, 30, 58, 87, 90, 96, 97, 98, 131, 142, 155, 164, 177, 210, 215

Automatisk kodning genom bifogat dokument.

Instruktion #

Skalan fylls i innan besöket med vårdgivaren. Varje påstående skall besvaras utifrån hur väl den beskriver dig generellt.

Det här är en lista med påståenden som människor kan säga om sig själva. Vi är intresserade av hur du beskriver dig själv. Det finns inga rätta svar. Beskriv dig själv så ärligt som möjligt. Dina svar skyddas av sekretess.

Ta din tid och läs varje påstående noga och välj det svar som passar dig bäst.

Respondentålder #

Vuxen, dvs minst 18 år. Det finns också en version för 11-17 år här:
https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/DSM/APA_DSM5_The-Personality-Inventory-For-DSM-5-Full-Version-Child-Age-11-to-17.pdf

Svenska rättigheter #

Peter Jacobsson, leg psykolog, leg psykoterapeut är kontaktperson avseende frågor om instrumentet och eventuella önskemål om utbildning.

Kontaktväg är via mail till adress: klarhet@telia.com

Utländska rättigheter #

Krueger RF, Derringer J, Markon KE, Watson D, & Skodol AE.
Copyright ©2013 American Psychiatric AssociaGon.

Referens #

Krueger, R. F., Derringer, J., Markon, K. E., Watson, D., & Skodol, A. E. (2012). Initial construction of a maladaptive personality trait model and inventory for DSM-5. Psychological Medicine, 42, 1879-1890.

Webblänk #