Parenting Practices Interview

Beskrivning #

Självskattningsformulär som avser kartlägga föräldrars uppfostringsmetoder (utveckling av Oregon Social Learning Center Discipline Questionnaire).

PPI består av ett antal frågor om föräldrars attityd och beteende angående uppfostran som besvaras med en fem- ellersjugradig Likertskala. Sju områden undersöks: Sträng disciplin, Sträng disciplin för åldern, Inkonsekvent disciplin, Adekvat disciplin, Positivt föräldraskap, Tydliga förväntningar och Tillsyn. Frågorna beskriver samspelet mellan barnoch föräldrar vad gäller olydnad samt föräldrars metoder vid regelbrott och gott uppförande. Exempel på frågor är ”Hur ofta visar du ilska när du tillrättavisar barnet?” och ”Hur ofta berömmer du barnet och ger komplimanger?”.

Antal items #

72 frågor

Respondentålder #

Föräldrar till barn i åldern 2-8 år

Cronbachs alfa #

a = 0.64 – 0.82 (Webster-.Stratton 1998)

Svenska normer #

Inga svenska normer. Ingen svensk validering. Använts i svensk undersökning (Kling m.fl. 2006) men då med fleraitems exkluderade.

Utländska normer #

Amerikanska normer baseras på föräldrar till barn i Head Start-programmet.

Referens #

Kling Å., Sundell K., Melin, L. och Forster M. (2006). Komet för föräldrar. En randomiserad effektutvärdering av ettföräldraprogram för barns beteendeproblem. Stockholm: Forsknings- och Utvecklingsenheten; Rapport:14.

Webster-Stratton, C. (1998). Preventing conduct problems in Head start children; Strengthening parentingcompetencies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66(5), 715-730.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.