Perceived Social Support

Beskrivning #

PSS mäter den subjektiva upplevelsen av att ha socialt stöd och anses vara någon i gemenskapen som andra vänder sig till för att få stöd. Den består av två skalor, varav en fouserar på uppfattatstöd från familjen och den andra avser mäta hur pass stort stöd man tycker sig ha från sina vänner. PSS har visat sig ha mycket goda psykometriska egenskaper.
Nedan presenteras PSS för vänner:

Antal items #

20

Svarsalternativ #

1= alltid, 2= ofta, 3=ibland, 4=sällan, 5=aldrig

Delskalor #

1, svensk studie är under analys och bearbetning

Tidsintervall #

Se instruktionen nedan

Administrationstid #

3-5 minuter

Instruktion #

Påståenden som följer nedan handlar om känslor och erfarenheter som förekommer i de flesta familjer. För varje påstående finns det fem möjliga alternativ. Ringa in det alternativ som bäst beskriver din situation.

Respondentålder #

vuxna

Test-retest reliabilitet #

r = (.88)

Cronbachs alfa #

α = 0.93

Svenska normer #

Vuxna kvinnor med bulimia nervosa innan behandling (69.4, SD=7.6)
Ett representativt urval av svenska kvinnor mellan 18 och 30 år: (M=76.1 (10.2)
Kvinnor i samma sampel, dock med ätstörningar: (M=71.1, SD=9.5)

Svenska rättigheter #

Ata Ghaderi (fri användning när källa anges vid publikation)

Utländska normer #

Se ursprungsartikeln

Utländska rättigheter #

Procidano & Heller (fri användning när källa anges vid publikation)

Abstract originalartikel #

Abstract originalartikel: Developed and validated measures of perceived social support from friends (PSS-Fr) and from family (PSS-Fa) in 3 studies with 432 undergraduates. Ss completed a battery of tests in addition to PSS measures including the Multiple Affect Adjective Checklist and the State-Trait Anxiety Inventory. PSS measures were internally consistent and appeared to measure valid constructs that were separate from each other and from network measures. PSS-Fr and PSS-Fa were both inversely related to symptoms of distress and psychopathology, but the relationship was stronger for PSS-Fa. PSS-Fr was more closely-related to social competence. PSS-Fa was unaffected by either positive or negative mood states, but the reporting of PSS-Fr was lowered by negative mood states. High PSS-Fr Ss were significantly lower in trait anxiety and talked about themselves more to friends and siblings than low PSS-Fr Ss. Low PSS-Fa Ss showed marked verbal inhibition with siblings. PSS-Fr and PSS-Fa scales are appended.

Referens #

Procidano, M. E., & Heller, K. (1983). Measures of perceived social support from friends and from family: Three validation studies. American Journal of Community Psychology, 11, 1-24.