Perceived Stress Scale

Beskrivning #

Svarande skattar hur ofta man upplevt sitt liv som oförutsägbart, okontrollerbart och överbelastande den senaste månaden.

Internationellt har PSS blivit ett av de mest använda psykologiska instrumenten för mätning av generell upplevd stress. Skalans psykometriska egenskaper har undersökts i ett flertal studier och den engelska originalversionen har visat god validitet och reliabilitet (Cohen et al. 1983). Den svenska översättningen av 10 items-versionen PSS-10 har visat god intern validitet och god konstruktvaliditet med ångest, depression och fysisk/psykisk utmattning (Nordin & Nordin, 2013).

Antal items #

14 (finns även i 10 items-version, se weblänken nedan)

Svarsalternativ #

Det finns fem svarsalternativ till varje fråga och de varierar från aldrig till mycket ofta och poängsätts från 0 till 4. Vissa frågor berör positiva upplevelser, medan andra berör negativa upplevelser.

Scoring (poängsättning) #

Aldrig=0, nästan aldrig= 1, ibland=2, ganska ofta=3, väldigt ofta= 4

Omvända frågor: 4,5,6,7,9,10,13 (Aldrig=4, nästan aldrig= 3, ibland=2, ganska ofta=1, väldigt ofta= 0)

Instruktion #

Summering: Alla frågor summeras efter poängsättning enligt ovan. Svaren kodas sedan omvänt för positiva upplevelser så att höga poäng alltid motsvarar hög stress enligt anvisningarna i dokumentet ”Instruktioner Perceived Stress Scale”

Test-retest reliabilitet #

Den svenska översättning av PSS som finns tillgänglig här är ännu inte testats avseende test-retest-reliabilitet.

Cronbachs alfa #

α = 0,84 (Nordin & Nordin, 2013)

Referens #

För internationella publikationer och mer information: http://www.psy.cmu.edu/~scohen/

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983) A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396.

Nordin, M., & Nordin, S. (2013). Psychometric evaluation and normative data of the Swedish version of the 10-item perceived stress scale. Scandinavian Journal of Psychology

Webblänk #