Penn State Worry Questionnaire for Children

Beskrivning #

Avser mäta ångestproblematik/överdriven okontrollerad oro. Självskattningsformulär för barn med viss läskunnighet (motsvarande second grade i USA). 14 frågor om hur ofta de oroar sig för olika saker besvaras på en Likertskala (från inte alls typiskt för mig till mycket typiskt för mig).

Antal items #

14 frågor

Respondentålder #

Barn i åldrarna 7-17

Svenska normer #

Inga svenska normer. Finns svensk översättning som har använts i små svenska studier och studentrapporter, utan svenska normer.

Svenska rättigheter #

Copyright innehas av Bruce F. Chorpita, som kan kontaktas för skalor, poängsättningsinstruktioner och normtabeller (amerikanska) utan kostnad:

Bruce F. Chorpita, Department of Psychology, University of Hawaii at Manoa, 2430Campus Road, Honolulu HI 96822, USA. chorpita@hawaii.edu.

Utländska rättigheter #

Copyright innehas av Bruce F. Chorpita, som kan kontaktas för skalor, poängsättningsinstruktioner och normtabeller (amerikanska) utan kostnad:

Bruce F. Chorpita, Department of Psychology, University of Hawaii at Manoa, 2430Campus Road, Honolulu HI 96822, USA. chorpita@hawaii.edu.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.