Quality of Life Inventory

Beskrivning #

Quality of Life Inventory (QOLI) är ett mätinstrument för bedömning av subjektiv livskvalitet (Frisch, Cornell, Villanueva & Retzlaff, 1992). Formuläret är baserat på en empiriskt validerad modell av livstillfredsställelse där man antar att en individs övergripande livstillfredsställelse består av den genomsnittliga tillfredsställelsen inom ett antal speciellt viktiga områden (ibid.). Livskvalité är ett centralt begrepp inom den så kallade ”positiva psykologin” och kan anses komplettera symptomorienterade skattningsskalor i psykiatriska sammanhang.

Formuläret mäter livskvalité inom följande 16 områden: (1) Hälsa, (2) Självrespekt, (3) Mål och värderingar, (4) Ekonomi, (5) Arbete, (6) Fritid, (7) Inlärning, (8) Kreativitet, (9) Hjälpa andra, (10) Kärlek, (11) Vänner, (12) Barn, (13) Anhöriga, (14) Hem, (15) Grannskapet, (16) Samhället. Dessa skattas sedan dels på en tregradig skala (0 till 2) utifrån hur viktigt man tycker att området är, dels på en sexgradig skala utan 0-alternativ (-3 till 3) utifrån hur nöjd man är med området. Poängen för varje område utgörs sedan av produkten av de två skattningarna (exempelvis 2 x (-2) = -4). På detta vis får graden av tillfredsställelse inom ett område som skattats som mycket viktigt en större betydelse för den totala livskvaliteten, än områden med samma grad av livstillfredsställelse men som bedöms som mindre viktiga. Poängen för den sammanlagda livskvaliteten erhålls sedan genom att summerade de olika produkterna och dividera med det totala antalet områden. (Observera att endast de item-par som skattats som viktiga eller mycket viktiga tas med. Det vill säga att item-par som skattats som ”inte viktigt” tas inte med i poängberäkningen).

 

Behörighet #

Ingen särskild behörighet krävs för administrering. Om QOLI används inom kliniska sammanhang är användandet förknippat med samma behörighetskrav som andra självskattningsskalor.

 

Antal items #

16 * 2 = 32

 

Svarsalternativ #

Varje itempar (livsområde) skattas på två sätt, oberoende av varandra. Först skattas hur viktigt livsområdet anses vara: 0 = inte alls viktigt; 1 = viktigt; 2 = mycket viktigt. Sedan skattar respondenten hur nöjd vederbörande är med detta livsområde: -3 (mycket missnöjd), -2, -1, 1, 2, 3 (mycket nöjd).

 

Delskalor #

Inga.

 

Scoring (poängsättning) #

För varje itempar multipliceras skattad viktighet (0-2) med nöjdhet (-3, -2, -1, 1, 2, 3), vilket ger ett värde mellan -6 och 6 för varje itempar.

Genomsnittlig livskvalité får man sedan fram genom att beräkna medelvärdet av alla itempar som inte är noll (dvs ifall respondenten skattar ett livsområde som oviktigt så exkluderas hela itemparet – oavsett nöjdhetsskattning – från beräkning av genomsnittlig livskvalité). På så vis räknas endast de livsområdena av upplevd relevans med i den genomsnittliga livskvalitén.

 

Diagnos #

QOLI kan användas oberoende av diagnos för att mäta övergripande livstillfredsställelse. Den genomsnittliga QOLI-poängen är tillräckligt känslig för att skilja mellan kliniska och icke-kliniska grupper (Lindner et al., 2013).

 

Tidsintervall #

Inte angivet.

 

Administrationstid #

5-10 minuter

 

Instruktion #

Nu följer 32 frågor om hur nöjd du är med olika områden av ditt liv som t ex arbete och hälsa. Frågorna gäller även hur viktiga dessa saker är för ditt välbefinnande. Ord som “ekonomi”, “arbete” och “fritid” ges här speciella definitioner. Håll dessa definitioner i minnet när du besvarar frågorna. Besvara alla frågor, även om det skulle finnas någon fråga som inte verkar passa in på dig. Det är dina upplevelser och åsikter som är det viktiga, och det finns inga svar som är riktiga eller felaktiga. Välj det svarsalternativ som stämmer in bäst på just dig. Här blir du ombedd att beskriva hur viktiga vissa delar av ditt liv är (som t ex arbete och hälsa) och hur nöjd du är med dem. Med viktiga menas hur mycket dessa delar av ditt liv bidrar till ditt allmänna välbefinnande. Du kan beskriva hur viktigt något är genom att välja ett av tre svarsalternativ: “Inte viktigt” “Viktigt” “Mycket viktigt” Med nöjd menas hur väl dina behov, mål och önskningar tillgodoses inom detta livsområde. Du kan beskriva hur nöjd du är genom att välja ett av sex svarsalternativ från “Mycket missnöjd” till “Mycket nöjd”. Svara genom att markera det alternativ som stämmer bäst in på dig.

 

Respondentålder #

Den amerikanska manualen anger 17+. Observera att även om många items tycks förutsätta en vuxen livsstil (ex. arbete, ekonomi, barn) så är det möjligt för yngre respondenter att ge ett meningsfullt svar på dessa frågor eftersom frågorna är förutsättningslöst formulerade samt eftersom noll-viktade svar ej tas med i beräkningen av den genomsnittliga livskvalitén.

 

Test-retest reliabilitet #

Mellan 0,9 och 0,8 beroende på population (Frisch et al., 1992).

 

Cronbachs alfa #

Lindner et al. (2013) rapporterar följande interna konsistenser vid internet-administration av QOLI i följande grupper:

 • Social fobi: 0,828
 • PTSD: 0,767
 • Paniksyndrom: 0,821
 • Generaliserat ångestsyndrom (GAD): 0,824
 • Blandad ångest och depression: 0,796
 • Egentlig depression: 0,823
 • Spelberoende: 0,803
 • Icke-klinisk grupp med viss stress: 0,705

 

Svenska normer #

Lindner et al. (2013) rapporterar följande genomsnittliga livskvalitévärden före behandling (standardavvikelser inom parantes) vid internet-administration av QOLI i följande grupper:

 • Social fobi: 0,64 (1,76)
 • PTSD: 0,42 (1,68)
 • Paniksyndrom: 0,62 (1,76)
 • Generaliserat ångestsyndrom (GAD): 0,49 (1,80)
 • Blandad ångest och depression: 0,41 (1,69)
 • Egentlig depression: -0,21 (1,77)
 • Spelberoende: 0,55 (1,62)
 • Icke-klinisk grupp med viss stress: 2,56 (1,13)

Tidigare forskning har visat små eller inga skillnader mellan att administrera QOLI via internet och papper (Carlbring et al., 2007; Hedman et al., 2010).

 

Svenska rättigheter #

Översatt av Prof Lars-Göran Öst. Formuläret får inte användas för närvarande. Dock finns det planer på att det kommer att ges ut i framtiden, då tillsammans med en fin manual och bra normdata.

OBS! Överväg att använda det kortare formuläret “Brunnsviken Brief Quality of life Inventory” istället. Det är mer sensitivt för förändring OCH det är gratis att använda. Läs mer i denna psykologexamensuppsats från 2014

 

Utländska normer #

Normdata från en amerikansk icke-klinisk grupp (n = 798) medföljer den amerikanska manualen.

 

Utländska rättigheter #

 

Abstract originalartikel #

Abstract originalartikel: Details the psychometric evaluation of the Quality of Life Inventory (QOLI), a measure of life satisfaction that may complement symptom-oriented measures of psychological functioning in evaluating the outcome of interventions aimed at ameliorating mental disorders, disabling physical illnesses, and community-wide social problems. Testetest coefficients for the QOLI ranged from .80 to .91, and internal consistency coefficients ranged from .77 to .89 across 3 clinical and 3 nonclinical samples. QOLI item total correlations were found to be adequate, and the QOLI had significantly positive correlations with 7 related measures of subjective well-being, including a peer rating and clinical interview measure. Significant negative correlations were obtained between the QOLI and measures of general psychopathology and depression. Clinical and nonclinical criterion groups differed significantly in mean QOLI scores. QOLI norms are presented, and the usefulness of the QOLI for assessing treatment outcome and for psychotherapy treatment planning is discussed.

 

Referens #

Carlbring, P., Brunt, S., Bohman, S., Austin, D., Richards, J., Öst, L.-G., & Andersson, G. (2007). Internet vs. paper and pencil administration of questionnaires commonly used in panic/agoraphobia research. Computers in Human Behavior, 23(3), 1421–1434. doi:10.1016/j.chb.2005.05.002

Frisch, M. B., Cornell, J., Villanueva, M., & Retzlaff, P. J. (1992). Clinical validation of the Quality of Life Inventory. A measure of life satisfaction for use in treatment planning and outcome assessment. Psychological Assessment, 4, 92-101.

Hedman, E., Ljótsson, B., Rück, C., Furmark, T., Carlbring, P., Lindefors, N., & Andersson, G. (2010). Internet administration of self-report measures commonly used in research on social anxiety disorder: A psychometric evaluation. Computers in Human Behavior, 26(4), 736–740. doi:10.1016/j.chb.2010.01.010

Lindner, P., Andersson, G., Ost, L.-G., & Carlbring, P. (2013). Validation of the Internet-Administered Quality of Life Inventory (QOLI) in Different Psychiatric Conditions. Cognitive behaviour therapy. doi:10.1080/16506073.2013.806584

 

Informationens bäst-före-datum #

2026-09-15