RAND-36 Hälsa och livskvalitet

Beskrivning #

Hälsoenkäten RAND-36 mäter hur patienterna skattar sin hälsa, välmående och funktionsförmåga i vardagslivet. Det är ett viktigt utfallsmått vid kroniska sjukdomar, och kan identifiera sårbara perioder. Ökad eller bibehållen hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) – det vill säga fysisk, psykisk och social funktion samt välbefinnande – är ett viktigt mål i njursjukvården.

Antal items #

36

Delskalor #

Hälsoenkäten RAND-36 består av 35 frågor inom åtta hälsodimensioner:

– Fysisk funktion
– Fysiska begränsningar
– Emotionella begränsningar
– Social funktion
– Psykiskt välbefinnande
– Vitalitet
– Smärta
– Allmän hälsa

Dessutom finns en ytterligare fråga som mäter upplevd hälsoutveckling de senaste 12 månaderna.

Scoring (poängsättning) #

Resultaten kan presenteras i en grafisk s.k. hälsoprofil, där hälsodimensionerna är graderade i en skala från 0–100, ju högre poängtal, desto bättre välbefinnande/funktion/livskvalitet.

Nu finns en omräkningstabell för SF-36 till RAND-36 tillgänglig. Tabellen bifogas i samband med beställning av RAND-36. Med beställningen av RAND-36 erhålls även en manual och webb-RAND.

Tidsintervall #

Varierar för olika frågor: I allmänhet, jämfört med för ett år sedan, nuvarande hälsa, respektive senaste 4 veckorna.

Administrationstid #

Det tar 5–10 minuter att besvara enkäten.

Instruktion #

RAND-36 handlar om din hälsa och funktion i vardagen. Välj det svarsalternativ som stämmer bäst för dig på varje fråga.

Svenska normer #

Nu finns en omräkningstabell för SF-36 till RAND-36 tillgänglig. Tabellen bifogas i samband med beställning av RAND-36. Med beställningen av RAND-36 erhålls även en manual och webb-RAND.

Svenska rättigheter #

Registercentrum Sydost (RCSO) distribuerar översättningen av RAND-36, svensk version 2013-05-21.

Utländska rättigheter #

RAND Corporation, USA, äger upphovsrätt till originalet, som togs fram inom Medical Outcomes Study.

Webblänk #