Readiness to Change Questionnaire

Beskrivning #

Readiness to Change Questionnaire har konstruerats för klienter med alkoholproblem och för att kunna användas utan att de själva behöver uppfatta att de har alkoholproblem. Formuläret syftar till att mäta vilken förändringsfas klienten är i vad gäller att förändra sina alkoholvanor. I stadiet ”före begrundan” uppfattar man sig inte ha något problem av att dricka alkohol. I nästa stadium ”begrundan” är klienten osäker och tänker ibland på förändring men slår vid andra tillfällen bort tankar på förändring. Vid stadiet ”handling” prövar individen att avstå alkohol och nya beteenden och nytt tänkande om alkoholvanorna

Antal items #

12

Svarsalternativ #

Instämmer helt= +2; instämmer delvis = +1; varken eller = 0; delvis oense = -1; helt oense = -2

Delskalor #

Tre delskalor med var och en 4 item: Före begrundan (precontemplation), begrundan (contemplation) och handling (action)

Scoring (poängsättning) #

Bestämning av förändringsstadium baseras på delskalan med högst poäng i någon av delskalorna. I händelse av att delskalor har samma poäng, väljs den skalan som uttrycker högst grad av förändringsbenägenhet

Administrationstid #

5 minuter

Instruktion #

”Här är några påståenden om hur man kan tänka på sina alkoholvanor. Markera de påståenden som du tycker passar in på hur du nu tänker på dina vanor.”

Respondentålder #

Över 17

Test-retest reliabilitet #

Före begrundan r = 0,66, begrundan r = 0,80, handling r = 0,74;
16 av 18 klienter bestämdes till samma stadium vid båda tillfällena

Cronbachs alfa #

Före begrundan α = 0,78, begrundan α = 0,80, handling α = 0,80.

Svenska rättigheter #

Översatt av Ekman,S. & Forsberg,L. Public domain, d v s gratis för alla.

Utländska rättigheter #

Heather N., Gold R. and Rollnick S. (1991) Readiness to change questionnaire: users manual. National Drug and Alcohol Research Centre.

Abstract originalartikel #

Aims: This study is aimed at describing the psychometric properties and factor structure of the Swedish version of the Readiness to Change Questionnaire (RTCQ). Originally, the questionnaire includes three factors (Precontemplation, Contemplation and Action) in a model that intends to measure stages of change. Methods: Patients at an emergency ward were screened for hazardous alcohol consumption and patients who met risk criteria and responded to the RTCQ were included in the study (n=165). Results: A confirmatory factor analysis proved to be showed slightly better morefit suitable for a three-factor solution compared to the one factor solution. The three scales reflecting the three factors showed satisfactory reliability. Conclusion: The presented data gives no support for abandoning the original use of the test.

Referens #

Rollnick S., Heather N., Gold R. and Hall W. (1992) Development of a short “readiness to change” questionnaire for use in brief, opportunistic interventions among excessive drinkers. Br J Addict 87, 743-754.

Forsberg S., Halldin J. and Wennberg P. (2003) Psychometric properties and factor structure of the Readiness to Change Questionnaire. Alcohol Alcohol 1-11.

Forsberg L., Ekman S., Halldin J. and Rönnberg S. (2004) Testing Prochaska and DiClemente´s transtheoretical model by analysing “The Readiness to Change Questionnaire” scores in two alternative ways. British Journal of Health Psychology 9,