Ruminative Responses Scale – Brooding and Reflection

Beskrivning #

Formulär som mäter två delaspekter av trait-ruminering (ruminativ disposition): grubblande (eng. brooding) och självreflektion.

Instrumentet benämns oftast Ruminiative Responses Scale – Brooding and Reflection (RRS-BR). Dock förekommer en rad alternativa benämningar som RRS-R, RRS-10, RRS-short form eller breif RRS. Samtliga benämningar avser emellertid samma uppsättning item.

Antal items #

10

Svarsalternativ #

1 = nästan aldrig, 2 = ibland, 3 = ofta och 4 = nästan alltid

Delskalor #

Grubbleriskala: item 1, 3, 6, 7 och 8.

Reflektionsskala: item 2, 4, 5, 9 och 10

Scoring (poängsättning) #

Poängen för respektive delskala om fem item adderas till en totalpoäng mellan 5 och 20, där en högre poäng indikerar högre grad av självreflekterande respektive grubblande responsstil.

Instruktion #

Människor tänker och gör många olika saker när de känner sig deprimerade. Läs igenom följande påståenden och ange om vart och ett nästan aldrig, ibland, ofta eller nästan alltid stämmer in på vad du tänker och gör när du känner dig nedstämd, ledsen eller deprimerad. Ange vad du vanligtvis gör, inte vad du tror att du borde göra.

Var vänlig markera ditt svar genom att ringa in en siffra för varje fråga.

Test-retest reliabilitet #

Okänt för den svenska versionen. För ett amerikanskt populationsrepresentativt stickprov med två års intervall:

Reflektionsskalan: r = .60

Grubbleriskalan: r = .62

Cronbachs alfa #

Reflektionsskalan: α = .80 (ω = .80)

Grubbleriskalan: α = .80 (ω = .81)

Svenska normer #

För ett svenskt stickprov bestående av psykologistudenter:

Reflektionsskalan: M = 10.4 (SD = 3.44)

Grubbleriskalan: M = 11.1 (SD = 3.70)

Svenska rättigheter #

Richard Gonzales har uppgett att skalorna får användas fritt under förutsättningen att originalartikeln refereras (mejlkommunikation, 2018-11-09):

Treynor, W., Gonzalez, R., & Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination Reconsidered: A Psychometric Analysis. Cognitive Therapy and Research, 27(3), 247–259.

Skalorna översattes till svenska i:

Kihlström, M. & Wåhlin, S. (2013). Tidsperspektiv i relation till ångest, depression, oro, ältande och inhibering. (Psykologexamensuppsats). Umeå universitet. https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:626060/FULLTEXT01.pdf

Utländska normer #

För ett amerikanskt populationsrepresentativt stickprov:

Reflektionsskalan: M = 9.83 (SD = 3.11)

Grubbleriskalan: M = 9.40 (SD = 2.96)

Referens #

Cronwall, E. (2019). Psykometrisk evaluering av RRS-BR och BSRI i svensk översättning. (Psykologexamensuppsats). Stockholms universitet.

Treynor, W., Gonzalez, R., & Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination Reconsidered: A Psychometric Analysis. Cognitive Therapy and Research, 27(3), 247–259.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Ernst Cronwall