Självskattat utmattningssyndrom

Beskrivning #

ISM- formuläret Självskattat utmattningssyndrom (s-UMS) har utvecklats vid Institutet för stressmedicin (ISM). Det är avsett som ett hjälpmedel att identifiera individer som har utvecklat eller kan vara på väg att utveckla ett kliniskt utmattningssyndrom med nedsatt arbetsförmåga och ökad risk för sjukfrånvaro. Frågorna har formulerats utifrån de diagnostiska kriterierna för utmattningssyndrom (1) och instrumentet har validerats i en uppföljande studie av hälso- och sjukvårdsanställda (2, 3).

1. Socialstyrelsen. Utmattningssyndrom- stressrelaterad ohälsa. www.socialstyrelsen.se 2003.

2. Ahlborg jr G, Ljung T, Swan G, Glise K, Jonsdottir I, Hadzibajramovic E, Währborg P; Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid VGR och FK i Västra götalands län. Delrapport 1- enkätundersökning i maj- juni 2004. KART-studien. ISM-rapport 2, 2006

3. Glise, K., Hadzibajramovic, E., Jonsdottir, I., & Ahlborg Jr, G; Self-reported exhaustion: a possible indicator of reduced work ability and increased risk of sickness absence among human service workers (2010).

Behörighet #

Vid användning bör av formuläret bör syftet ha klargjorts liksom vilka primära åtgärder som svaren kan föranleda.

Antal items #

9

Svarsalternativ #

Ja/ Nej

Ja, i allra högsta grad/ Ja, något/ Nej, inte alls

Scoring (poängsättning) #

Personer som svarat “Ja” på fråga 1 och 2 samt på minst fyra av de sex delfrågorna i fråga 3 uppfyller kriterierna för självskattat UMS om de dessutom svarat “Ja, något” eller “Ja, i allra högsta grad” på fråga 4. Svaret på fråga 4 diskriminerar mellan lätt/måttligt s-UMS och uttalat s-UMS. Den ansvarige användaren bedömer själv vilka åtgärder som respektive svarskategori skall föranleda.

Diagnos #

Självskattat utmattningssyndrom

Administrationstid #

2 minuter

Svenska rättigheter #

Användning av formuläret är gratis men källan skall anges: Institutet för stressmedicin, Göteborg, www.stressmedicin.com

Vid användning i forskning- eller utvecklingsarbete är vi tacksamma för information om detta.

Ansvarig för formuläret är docent Gunnar Ahlborg Jr, förvaltningschef vid Hälsan och Stressmedicin (Gunnar.Ahlborg@vgregion.se). Telefon: 031- 34 207 11

Webblänk #