Separation Anxiety Inventory for Children

Beskrivning #

Självskattningsformulär för att fånga symtom på separationsångest. Graden av undvikande skattas på en femgradig Likertskala för 12 olika separationssituationer, till exempel att gå till skolan eller sova i egen säng.

Antal items #

12 frågor

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.