SELF-RATING ANXIETY SCALE

Beskrivning #

SAS(även kallad the SRAS och the Zung SAS) mäter ångest symptom som klinisk störning. Sas är ett självskattningsinstrument som innehåller 20 frågor baserade på diagnostiska konceptualiseringar i DSM -II. Innehåller huvudsakligen somatiska symptom (15 av 20 frågor). Respondenterna anger hur ofta han/ hon upplever varje symptom på en fyrgradig likert-liknande skala.

Antal items #

20

Svarsalternativ #

1 = aldrig eller sällan – 4 = ofta eller hela tiden.

Scoring (poängsättning) #

Frågorna 5, 9, 13, 17, och 19 är omvänd poängsatta och sedan adderas alla frågor för att få poängen. Ett index erhålls genom att poängen divideras med max poängen som är 80 som sedan multipliceras med 100.

Administrationstid #

5 minuter

Test-retest reliabilitet #

Split-half reabilitet (r = 0.71). Individer med agorafobi (rs = 0.81 – 0.84) 1 – 16 veckor

Utskrivna patienter (α = 0.81)

Normal sample (α = 0.69; Jegede, 1977)

Utländska normer #

Ett medelvärde av 58.7 (SD = 13.8) för patienter med ångest störningar (definierad som i DSM-II) och ett medelvärde av 33.8 (SD = 5.9) för kontrollgrupp.

Referens #

Zung, W. W. K. (1971). A rating instrument for anxiety disorders. Psychosomatics, 12, 37 – 379.