Structured Assessment of Violence Risk in Youth

Beskrivning #

Strukturerat beslutsstöd i utredningar avseende risker och behov hos ungdomar med känt antisocialt beteende. Kompletterar men ersätter inte andra bedömningsinstrument och utredningar. Risk- och skyddsfaktorer bedöms enligt en checklista som täcker in de områden som forskning visat vara av betydelse för utveckling av våldsamt eller annat allvarligt kriminellt beteende. Utredarens bedömning av risk för återfall i våldsbrott/annan kriminalitet samt av lämpligbehandling struktureras genom SAVRY för ökad tillförlitlighet och kommunicerbarhet.

Behörighet #

Tillräckligt utbildad personal anställda inom socialtjänst, BUP, HVB-hem och andra institutioner. Utbildning i SAVRY rekommenderas.

Antal items #

24 riskfaktorer och 6 skyddsfaktorer skattas av behandlaren. Förutsätter noggrann datainsamling från flera källor, med flera datainsamlingsmetoder om flera funktionsområden.

Respondentålder #

12-18 år, pojkar och flickor som begått våldsbrott eller andra allvarligare brott.

Svenska normer #

Ingen svensk validering. Översatt till svenska och fackgranskad av Långström, N. Två svenska valideringsstudierpågår.

Svenska rättigheter #

Svenska versionen är inte förlagslagd och kan beställas genom SAVRY-nätverket, http://savry.se, som ävenarrangerar utbildning.

Initial kostnad:

Engelska versionen:

Manual och 50 formulär: $98.

Fortsatt användning: 50 st: $62.

Utländska rättigheter #

Copyright för den engelska versionen innehas av PAR, www4.parinc.com

Initial kostnad:

Engelska versionen:

Manual och 50 formulär: $98.

Fortsatt användning: 50 st: $62.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.