Spence Children’s Anxiety Scale (Spence Ångestskala)

Beskrivning #

Avser mäta graden av ångestproblematik hos barn enligt kriterierna i DSM-IV genom skattningsformulär som fylls i av barn och/eller föräldrar. Används också till behandlingsutvärdering. Utvecklat i Australien, översatt och normerat i flera länder. Ett antal påståenden om rädslor, markeras av barnet/föräldern med Aldrig, Ibland, Ofta eller Alltid. Ger en totalpoäng och flera delskalor: Separationsångest, Social fobi, Tvång, Panik/agorafobi, Rädsla för fysisk skada, Generaliserad ångest (i förskoleversionen ingår ej panik/agorafobi-skalan)

Förkortningar:
SCAS (självrapport)
SCAS-P (föräldrarapport)
Spence Pre-School Anxiety Scale (föräldra- och lärarrapport, svensk översättning och normering finns ej)

 

Behörighet #

Inga krav. Avsett att användas av forskare och klinisk personal.

 

Antal items #

SCAS: 44 items varav 38 poäng-genererande och 6 positiva fyllnads-items
SCAS-P: 38 items
Spence Pre-School Anxiety Scale föräldrarapport: 28 items
Spence Pre-School Anxiety Scale lärarrapport: 22 items

 

Svarsalternativ #

SCAS, SCAS-P: Aldrig, Ibland, Ofta, Alltid

Spence Pre-School Anxiety Scale: Not at all true, seldom true, sometimes true, quite often true, very often true

 

Delskalor #

SCAS (Självrapport)
Total: Item 1-44 (exklusive 11, 17, 26, 31, 38, 43)
Socialfobi: 6, 7, 9, 10, 29, 35
Generaliserad ångest: 1, 3, 4, 20, 22, 24
Rädsla för fysisk skada: 2, 18, 23, 25, 33
Panik/Agorafobi: 13, 21, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39
Tvångssyndrom: 14, 19, 27, 40, 41, 42
Separationsångest: 5, 8, 12, 15, 16, 44

SCAS-P (Föräldrarapport)
Total: Item 1-38
Socialfobi: 6, 7, 9, 10, 26, 31
Generaliserad ångest: 1, 3, 4, 18, 20, 22
Rädsla för fysisk skada: 2, 16, 21, 23, 29
Panik/Agorafobi: 12, 19, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34
Tvångssyndrom: 13, 17, 24, 35, 36, 37
Separationsångest: 5, 8, 11, 14, 15, 38

Spence Pre-School Anxiety Scale (föräldrarapport)
Total: Item 1-28
Socialfobi: 2, 5, 11, 15, 19, 23
Generaliserad ångest: 1, 4, 8, 14, 28
Rädsla för fysisk skada: 7, 10, 13, 17, 20, 24, 26
Tvångssyndrom: 3, 9, 18, 21, 27
Separationsångest: 6, 12, 16, 22, 25

 

Respondentålder #

Barn och unga 8-15 år (enl australiensiska normer, svenska utvärderingar har gjorts i icke-kliniska och kliniska populationer i åldrarna 12-17 år)
Förskolebarn 3-5 (engelsk version)

 

Test-retest reliabilitet #

 

 

Cronbachs alfa #

 

 

Svenska normer #

 

”Screening” – gränsvärden (sensitivitet ~ 0.90) avsedd att användas i screeningsammanhang. Poäng över screening‐gränsvärden indikerar behov av fördjupad bedömning.

”Diagnostik” ‐ gränsvärden (specificitet ~ 0.90) avsedd att användas som kliniskt stöd vid diagnostik och i forskningssammanhang. Skalan ska inte användas ensam som underlag för klinisk diagnos. Poäng under diagnostik‐gränsvärden får inte enskilt användas för att utesluta diagnos.

 

Svenska rättigheter #

Copyright innehas av Susan H. Spence.

Fritt att använda för forskare och kliniker, men får inte ändras eller användas kommersiellt.

Formulär (svenska), normer (australiensiska) och manualer finns på SCAS website: www.scaswebsite.com

 

Utländska normer #

Normerat på australiensiska barn.

 

Utländska rättigheter #

Copyright innehas av Susan H. Spence. Fritt att använda för forskare och kliniker, men får inte ändras eller användas kommersiellt.

Formulär (svenska), normer (australiensiska) och manualer finns på SCAS website: www.scaswebsite.com

 

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

Essau, C. A., S. Sasagawa, X. Anastassiou‐Hadjicharalambous, B. O. Guzman and T. H. Ollendick
(2011). “Psychometric properƟes of the Spence Child Anxiety Scale with adolescents from five
European countries.” Journal of Anxiety Disorders 25(1): 19‐27.

Olofsdotter, S., K. Sonnby, S. Vadlin, T. Furmark and K. W. Nilsson (2015). “Assessing Adolescent
Anxiety in General Psychiatric Care: DiagnosƟc Accuracy of the Swedish Self‐Report and Parent
Versions of the Spence Children’s Anxiety Scale.” Assessment. Published online before print May 1,
2015, doi: 10.1177/1073191115583858

 

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Susanne Olofsdotter och Tobias Rasmussen

 

Webblänk #

 

Nerladdning #

Finns på många språk – bland annat svenska via: https://www.scaswebsite.com/translations-all/