Structured Clinical Interview for DSM-IV-Axis I Disorders

Beskrivning #

SCID I ger ett semistrukturerat intervjustöd för psykiatrisk diagnostik enligt DSM som bygger på att intervjuaren ställer såväl riktade frågor som mer öppna följdfrågor.

Patienten besvarar frågorna mer eller mindre utförligt med egna ord och begränsas således inte till att enbart svara ja eller nej. Syftet är att systematiskt samla in kliniskt relevant information som ligger till grund för att intervjuaren fortlöpande under intervjun ska kunna pröva olika DSM kriterier. SCID används både inom klinisk psykiatrisk specialistvård och som urvalsinstrument för forskningsstudier.

Behörighet #

Tillämpningen förutsätter goda kunskaper om psykiatriska tillstånd samt om DSM-systemets kriterier.

Administrationstid #

45-60 minuter

Respondentålder #

Alla åldrar

Svenska normer #

Ingen känd svensk validering.

Svenska rättigheter #

Pilgrim Press http://empatica.se

Handboken levereras i form av en Pdf-fil som kostar cirka 850 kr.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

Webblänk #