Symptom Check List-90 items

Beskrivning #

SCL-90 är ett självskattningsinstrument som idag hör till de mest använda symtomskattningsinstrumenten i världen. SCL-90 har ett brett användningsområde och förekommer vid screening, behandlingsplanering, för att mäta effekt av behandling, inom forskning mm.

Skalan avser att mäta hur en person själv tycker sig ha mått psykiskt och fysiskt under den senaste veckan och grad av symptomet anges i 0-4. Dess 90 frågor kategoriseras i nio diagnostiskasubskalor samt tre ”globala” skalor. Skalan används som komplement till andra diagnostiska instrument och förevaluering av bland annat behandlingseffekt.

De tre globala indexen är:

Globalt svårighetsindex (GSI) – generell psykisk besvärsnivå

Positivt Symtomstörningsindex (PSDI) – djupet av de upplevda problemen

Totala antalet positiva symptom (PST) -antalet symptom rapporterade (det vill säga ej-nollsvar).

Global Severity index (GSI) kan användas som en sammanfattning av testet.

Behörighet #

Det finns inga utbildningskrav men kännedom om psykiska hälsotillstånd rekommenderas.

Antal items #

90 frågor

Delskalor #

9 diagnostiska subskalor:

SOM (Somatisering)

OC (Obsessiv kompulsivitet)

IP (Interpersonell sensivitet)

DEP (Depression)

ANX (Ångest)

HOS (Fientlighet/vrede)

PHOB (Fobisk ångest)

PAR (Paranoidt tänkande)

PSY (Psykoticism)

Administrationstid #

Cirka 20 minuter

Respondentålder #

13- 89 år

Cronbachs alfa #

Patienter n=1396 (totalt för SCL-90: a= 0,98; subskalor varierar mellan 0,73-0,91) (Dunerfeldt m.fl., 2010)

Normalbefolkning n=746 (totalt för SCL-90: a= 0,97; subskalor varierar mellan 0,78-0,91) (Dunerfeldt m.fl., 2010)

Svenska normer #

Svensk normering 1998 (Malling m.fl.) och 2005 (Fridell m.fl.). Den senare med utförlig psykometrisk analys.

Svenska rättigheter #

Pearson har rättigheter för amerikanska versionen, www.pearsonassessments.com.

Rättningsdisketten går att köpa för en kostnad av 2000 kr av Mats Fridell vid Lunds Universitet (mats.fridell@psychology.lu.se).

Om man vill köpa den amerikanska manualen så kostar ett komplett start-kit med manual, 50 st svarsformulär och profilblad $111, enbart manual $38, www.pearsonassessments.com.

Utländska rättigheter #

Pearson har rättigheter för amerikanska versionen, www.pearsonassessments.com.

Rättningsdisketten går att köpa för en kostnad av 2000 kr av Mats Fridell vid Lunds Universitet (mats.fridell@psychology.lu.se).

Om man vill köpa den amerikanska manualen så kostar ett komplett start-kit med manual, 50 st svarsformulär och profilblad $111, enbart manual $38, www.pearsonassessments.com.

Referens #

Malling Andersen, S. & Johansson, M. (1998). SCL-90/Symptom Checklist – En svensk normering och standardisering. Institutionsrapport 1998 no 3, Missbruksprojekten vid Institutionen for tillämpad psykologi. Lunds universitet.

Fridell, M., Cesarec, Z., Johansson, M. och Malling Thorsen, S. (2002). SCL-90. Svensk normering, standardisering ochvalidering av symtomskalan. SIS (Statens Institutionsstyrelse) följer upp och utvecklar 4/2002.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.