Self-Concept Questionnaire

Beskrivning #

SCQ utvecklades av en psykiater i Oxford pga bristen på ett formulär som kunde ge en mångdimensionell bild av självkänslan. Ett gediget arbete resulterade i SCQ som visat på goda psykometriska egenskaper.

Antal items #

30

Svarsalternativ #

0-7: 0=stämmer inte alls, 7=stämmer helt

Delskalor #

5

Scoring (poängsättning) #

Sexton av frågorna i SCQ måste inverteras (items: 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28). Sedan summeras alla svar till en totalpoäng. OBS! Vi har lagt upp en ny version (kallad easy scoring – se nedan) där dessa items redan har vända poäng. Välj alltså vilken version du vill men vi rekommenderar den som heter Easy scoring.

Frågorna som ska inverteras är gulmarkerade i pdf-filen “SCQ Ghaderi vända item gulmarkerade” (se längst ner på denna sida). Formeln nedan kan användas för uträkning, i den står inverterade frågor inom parenteser. Ett exempel är fråga 4. I formeln nedan står (7-F4) vilket innebär att man tar 7 minus respondentens skattning på fråga 4. Efter att ha gjort på samma sätt för alla inverterade frågor så lägger man ihop poängen från alla frågor till en totalpoäng.

SCQ Totalvärde:= F1+F2+F3+(7-F4)+(7-F5)+F6+(7-F7)+(7-F8)+F9+F10+(7-F11)+F12+(7-F13)+(7-F14)+F15+F16+(7-F17)+F18+(7-F19)+(7-F20)+(7-F21)+(7-F22)+(7-F23)+F24+(7-F25)+F26+(7-F27)+(7-F28)+F29+F30

(Tack till Ata Ghaderi för pdf-filen och denna instruktion.)

Tidsintervall #

Se instruktioner

Administrationstid #

7-10 minuter

Instruktion #

Nedanstående påståenden handlar om din syn på sig själv. Ringa in det alternativ som bäst beskriver hur du känner för det mesta.

Respondentålder #

Vuxna

Test-retest reliabilitet #

r = (.89)

Cronbachs alfa #

α = .89-.91

Svenska normer #

Ett representativt urval av svenska kvinnor mellan 18 och 30 år: (M=152, SD=20.4)
Kvinnor i samma sampel, dock med ätstörningar: (M=130, SD=22.5)
Kvinnor med bulimia nervosa innan behandling: (M=121, SD=21.6)
Studenter (både män och kvinnor): (M=155, SD=18.3)
Se också artikel nedan

Mer info om svenska normer finns här:
Ghaderi, A. (2005). Psychometric properties of the self-concept questionnaire. European Journal of Psychological Assessment, 21(2), 139-146. https://doi.org/10.1027/1015-5759.21.2.139

Svenska rättigheter #

Ata Ghaderi (fri användning när källa anges vid publikation)

Utländska normer #

Se original artikel av Robson

Utländska rättigheter #

Philip J. Robson (fri användning när källa anges vid publikation)

Abstract originalartikel #

Abstract originalartikel: Constructed a new self-report questionnaire for measuring self esteem in which self esteem is seen as a composite, for which examination of components may have more analytic or predictive value than global scores. 70 normal Ss who showed no evidence of psychological disorder, 51 outpatients who met criteria in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III) for generalized anxiety disorders, and 47 psychotherapy patients completed the scale. Preliminary reliability and validity data are encouraging.

Referens #

Ghaderi, A. (2005). Psychometric properties of the self-concept questionnaire. European Journal of Psychological Assessment, 21(2), 139-146. https://doi.org/10.1027/1015-5759.21.2.139

Robson, P. J. (1988). Self-esteem–a psychiatric view. British Journal of Psychiatry, 153, 6-15.

Robson, P. (1989). Development of a new self-report questionnaire to measure self esteem. Psychological Medicine, 19, 513-518.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Lowe Wilsson