Social Communication Questionnaire

Beskrivning #

Kort screeningformulär för bedömning av kommunikationsstil och social funktion vid misstanke om autismspektrumstörning. Frågeformulär för föräldrar med 40 frågor som besvaras Ja eller Nej. Poäng över cut-off på Någonsinformuläret anses indikera eventuell autism och bör enligt manualen följas upp med fördjupad bedömning med exempelvis ADI-R eller ADOS.

Resultaten på Aktuellt formuläret är avsedda att använda för planering av behandling och undervisning samt för att mäta förändringar över tid.

Behörighet #

Lärare eller motsvarande (Dansk Psykologisk Forlag). Rekommenderas klinisk erfarenhet av individer med autism ellerandra funktionshinder.

Antal items #

40 frågor

Administrationstid #

5 till 10 minuter

Respondentålder #

4 år och äldre (med en mental utvecklingsnivå motsvarande över 2 år)

Cronbachs alfa #

a= -0.90 (Dunerfeldt m.fl., 2010)

Svenska normer #

Inga svenska normer

Svenska rättigheter #

Svenska versionen: Dansk psykologisk Forlag: www.dpf.dk

Initial kostnad:

Svensk komplett version (Manual på amerikanska, 20 uppsättningar svenska formulär): 650 DKK.

Datoriserat scoringprogram (amerikanskt, för ADOS/ADI-R/SCQ): 2880 DKK.

Fortsatt användning:

20 st formulär: 110 DKK.

Utländska normer #

Amerikanska normer.

Utländska rättigheter #

Western Psychological Services www.wpspublish.com

Initial kostnad:

Svensk komplett version (Manual på amerikanska, 20 uppsättningar svenska formulär): 650 DKK.

Datoriserat scoringprogram (amerikanskt, för ADOS/ADI-R/SCQ): 2880 DKK.

Fortsatt användning:

20 st formulär: 110 DKK.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.